Prognos på plus 44 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos enligt balanskravsresultat uppgår per augusti månad till plus 44 miljoner kronor. Detta är en förbättring med 181 miljoner kronor, jämfört med prognosen föregående månad.

Dock består prognosförbättringen till övervägande delen av engångsposter inom den finansiella verksamheten, exempelvis reavinster om 142 miljoner kronor som en följd av fondbyten som har genomförts inom pensionsmedelsportföljen. Om dessa engångsposter skulle exkluderas så har flera styrelser och nämnder fortsatt stora prognostiserade underskott.