Region Uppsala antog besöksnäringsstrategi

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen Region Uppsalas besöksnäringsstrategi för åren 2021 – 2024.

Den nationella besöksnäringsstrategin har varit vägledande i arbetet, och nytt är att påverkan från coronapandemin på länets besöksnäring är en viktig parameter. Det finns ett stort fokus på återhämtning och på att bygga om strukturerna på ett smartare sätt, så att besöksnäringen åter når en stabil och mer förutsägbar grund. Besöksnäringen tros stabiliseras 2024 i ett nytt normalläge.

Frånsett nationella styrdokument är grunden till besöksnäringsstrategin den tidigare regionala besöksnäringsstrategin, och Region Uppsalas regionala utvecklingsstrategi tillika Agenda-2030 strategi. Strategins målgrupper är Nätverket för destinationsutveckling och besöksnäringens kommersiella, offentliga och ideella aktörer. Nätverket, som sammankallas av Region Uppsala, består av länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Fjärdhundraland, Biosfärområdet Nedre Dalälven, destinationsbolagen och länets kommuner.

Besöksnäringens målbild är att utveckla en växande besöksnäring, samt säkerställa besöksnäringens återhämtning efter covid-19. För att nå målbilden ligger fokuset på tre strategiska insatsområden: företagande, destinationer och platser samt marknadsföring. Fyra förmågor behöver enligt strategin stärkas för att nå målbilden: digitalisering, hållbarhet, samverkan och omställning.

(S) och (V) yrkade på återremiss av ärendet, och reserverade sig mot beslutet.