Uppsnabbat regionstyrelsen den 16 februari

Revisorer får svar om patientrelaterade informationssystem

Regionens revisorer har granskat om regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen bedriver arbetet med att utveckla Region Uppsalas system för patientrelaterad information ändamålsenligt och tillräckligt målinriktat och kraftfullt. Revisorernas bedömning är att arbetet till viss del sker ändamålsenligt, men inte tillräckligt målinriktat och kraftfullt. Därför har de kommit med ett antal rekommendationer till Region Uppsala.

Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret till revisorerna. Av svaret framgår att regionstyrelsen ställer sig bakom samtliga sju rekommendationer från revisorerna. Exempelvis att regionstyrelsen ska säkerställa att vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen omgående ser över hur handlingsplanen om digitaliseringsarbetet kan förankras i verksamheterna, och ge i uppdrag att ta fram indikatorer kopplade till patientinformationssystemen (exempelvis journalsystemet Cosmic) som bidrar till måluppfyllelse.

Som vanligt kan svaret i sin helhet läsas på Region Uppsalas webbplats.

Upphandling av bland annat ramavtal för server och lagring initieras

Vid sitt möte initierade regionstyrelsen en upphandling av ett ramavtal för server, lagring och nätverk med tillhörande tjänster. Ramavtalet som ska upphandlas har en avtalstid om 4 år, nuvarande motsvarande avtal med Atea Sverige AB löper ut den 30 september 2021.

Regionstyrelsen initierade också en upphandling av ett förvaltnings- och utvecklingsavtal för R7e-arkiv. R7e-arkiv används för lagring och arkivering av digital information. Nuvarande avtal innehas av TietoEvry och löper ut den 30 april 2022. Den nya avtalstiden blir 4 år. Här hjälper Region Uppsala också till med upphandlingen åt 12 andra svenska regioner.

Region Uppsala går ur krislägesavtalet

Region Uppsala begär nu hos styrelserna för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (kommunala företagens arbetsgivarorganisation) att krislägesavtalet ska inaktiveras, detta efter beslut av regionstyrelsen. Krislägesavtalet har gällt för undersköterskor och sjuksköterskor inom intermediär och intensivvård vid Akademiska sjukhuset, som en följd av det anstränga läget i samband med coronapandemin.

Sedan en tid är det inte längre någon som arbetar på avtalet (som bland annat innebär att personal kunnat få jobba längre pass till en högre ersättning). Läget är fortsatt ansträngt inom vården, men bedömningen är nu att man inte längre behöver nyttja krislägesavtalet. Cirka 120 personer har varit berörda av att arbeta under avtalet, detta under en period av cirka fyra veckor.