Revisorer får svar om patientrelaterade informationssystem

Regionens revisorer har granskat om regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen bedriver arbetet med att utveckla Region Uppsalas system för patientrelaterad information ändamålsenligt och tillräckligt målinriktat och kraftfullt. Revisorernas bedömning är att arbetet till viss del sker ändamålsenligt, men inte tillräckligt målinriktat och kraftfullt. Därför har de kommit med ett antal rekommendationer till Region Uppsala.

Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret till revisorerna. Av svaret framgår att regionstyrelsen ställer sig bakom samtliga sju rekommendationer från revisorerna. Exempelvis att regionstyrelsen ska säkerställa att vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen omgående ser över hur handlingsplanen om digitaliseringsarbetet kan förankras i verksamheterna, och ge i uppdrag att ta fram indikatorer kopplade till patientinformationssystemen (exempelvis journalsystemet Cosmic) som bidrar till måluppfyllelse.

Som vanligt kan svaret i sin helhet läsas på Region Uppsalas webbplats.