Uppsnabbat regionstyrelsen den 31 augusti

Prognos på minus 137 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos per juli månad uppgår till minus 137 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med prognosen per maj. Årsprognosen avviker negativt med 261 miljoner mot budgeterat resultat.

Av den ekonomiska rapporten framgår bland annat att Akademiska sjukhusets årsprognos uppgår till minus 630 miljoner kronor, medan Trafik och samhällsutvecklingsnämndens årsprognos uppgår till minus 165 miljoner kronor. Prognosförsämringen inom trafiken jämfört med budget bygger främst på att Region Uppsala erhåller en lägre statlig ersättning för bortfall av trafikintäkter jämfört med budgeterat, samt att resandet med kollektivtrafiken beräknas öka senare under året jämfört med budgeterad tidpunkt vilket innebär lägre trafikintäkter.

Kulturnämndens årsprognos uppgår till minus 4 miljoner kronor med anledning av lägre intäkter för konferenser på Wik, och färre deltagarintäkter på folkhögskolan.

Regionstyrelsens verksamheter däremot har en prognos på plus 557 miljoner kronor, vilket är 78 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Högre skatteintäkter och riktade statsbidragsintäkter kopplade till covid, tillsammans med högre pensionskostnader, förklarar avvikelsen mot budget.

Revisorer får svar om granskning av pandemiarbetet

Region Uppsalas revisorer har granskat Region Uppsala arbete med pandemin, med särskild inriktning på testning och smittspårning. Den övergripande bedömningen är att Region Uppsalas arbete med testning och smittspårning inte varit tillräckligt kraftfull, men till viss del ändamålsenlig. Därefter lämnade revisorerna ett antal rekommendationer.

Regionstyrelsen klubbade nu svaret till revisorerna. Av svaret framgår bland annat att samtliga styrdokument för krisberedskap ska omarbetas under hösten 2021, och att samtliga förvaltningar kommer att ha egna utarbetade krisberedskapsplaner.

Det framgår också bland annat att ett säkerhetslager har inrättats som innehåller artiklar för basal omvårdnad och omhändertagande av patienter. Uthålligheten på lagret ligger på tre månaders normal drift. Det pågår också ett arbete för att tydliggöra uppdrags- och ansvarsfördelningen mellan Smittskydd och Vårdhygien. Hälso- och sjukvårdsdirektören leder detta arbete och det ska avrapporteras till regiondirektören senast den 30 september 2021.

Revisorer får svar om riktade statsbidrag

Region Uppsalas revisorer har granskat rutiner för riktade statsbidrag. Syftet med granskningen har varit att se om regionstyrelsen säkerställt att dessa statsbidrag inom hälso- och sjukvårdsområdet tar sin utgångspunkt i den beslutade inriktningen för hälso- och sjukvården, och att det finns resurser och kunskap som ger maximal effekt av ansökta riktade statsbidrag.

Några av revisorernas slutsatser är att riktlinjerna för riktade statsbidrag bör stärkas, och att regionkontorets samordnande roll bör tydliggöras.

I det svar till revisorerna som regionstyrelsen nu klubbade framgår bland annat att regionkontorets ekonomiavdelning under 2020 genomfört ett arbete med att utveckla processen och tydliggöra anvisningarna för de riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Ett arbete pågår inför budget 2022 för att stärka förvaltningarnas samsyn kring ansvar och roller när det gäller hanteringen av de riktade statsbidragen.

Revisorer får svar om god ekonomisk hushållning

Region Uppsalas revisorer har granskat om Region Uppsalas finansiella mål avseende god ekonomisk hushållning har anpassats till de nya förutsättningar som följer av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning.

En av revisorernas slutsatser är att Region Uppsala inte fullt ut säkerställer att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning är ändamålsenliga. Revisorerna anser också att uppföljningen av de finansiella målen är ändamålsenlig, men att Region Uppsala har haft stora utmaningar för att nå en ekonomi i balans. Därefter kommer revisorerna med ett antal rekommendationer, som att låta genomföra en analys av vilka konsekvenser den nya redovisningslagen får på regionens finansiella mål.

Av svaret till revisorerna framgår bland annat att Region Uppsalas budgetering och uppföljning, samt styrning, har anpassats till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. De finansiella målen kommer att ses över och uppdateras i enlighet med de genomförda förändringarna. Region Uppsala arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera, samt prognostisera, den ekonomiska utvecklingen på både kort och lång sikt för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.

Revisorer får svar om uppföljning av styrelser och nämnder

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av den ekonomiska uppföljningen som genomförs av styrelser och nämnder i Region Uppsala. Syftet har varit att bedöma om styrelserna och nämnderna (exklusive sjukhusstyrelsen) har ändamålsenliga rutiner för ekonomisk uppföljning, och om dessa efterlevs.

En övergripande slutsats är att Region Uppsala i huvudsak har ändamålsenliga rutiner för ekonomisk uppföljning, och att de efterlevs. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer, bland annat att det bör säkerställas att rutiner och riktlinjer för ekonomisk uppföljning i större utsträckning tar hänsyn till skillnader mellan styrelsers och nämnders verksamheter, med syftet att det ska vara möjligt att göra likvärdiga jämförelser.

Av svaret framgår bland annat att regionstyrelsen anser att Region Uppsala har säkerställda rutiner och riktlinjer för uppföljning av de olika verksamheterna.

IVO får svar om läkarinsatser i särskilt boende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tidigare kritiserat Region Uppsala efter en granskning av den hälso- och sjukvård som givits till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på kommunala särskilda boenden. Regionen redovisade i ett svar till IVO i januari en lång rad åtgärder för att förhindra smitta på boenden och för att förbättra vården på särskilt boende. IVO har därefter begärt en komplettering med utgångspunkt i den redovisning som tidigare lämnats.

Bland annat har IVO efterfrågat hur Region Uppsala har följt upp vidtagna åtgärder, samt en beskrivning av vilka effekter vidtagna åtgärder har fått. Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret till IVO.

Av svaret framgår bland annat att en checklista för SÄBO-läkare (läkare på särskilda boenden) nu är framtagen och kommunicerad. Bland andra färdiga åtgärder finns att förfrågningsunderlaget för LOV vårdcentral är förtydligat vad gäller läkarmedverkan på särskilda boenden.