Revisorer får svar om god ekonomisk hushållning

Region Uppsalas revisorer har granskat om Region Uppsalas finansiella mål avseende god ekonomisk hushållning har anpassats till de nya förutsättningar som följer av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning.

En av revisorernas slutsatser är att Region Uppsala inte fullt ut säkerställer att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning är ändamålsenliga. Revisorerna anser också att uppföljningen av de finansiella målen är ändamålsenlig, men att Region Uppsala har haft stora utmaningar för att nå en ekonomi i balans. Därefter kommer revisorerna med ett antal rekommendationer, som att låta genomföra en analys av vilka konsekvenser den nya redovisningslagen får på regionens finansiella mål.

Av svaret till revisorerna framgår bland annat att Region Uppsalas budgetering och uppföljning, samt styrning, har anpassats till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. De finansiella målen kommer att ses över och uppdateras i enlighet med de genomförda förändringarna. Region Uppsala arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera, samt prognostisera, den ekonomiska utvecklingen på både kort och lång sikt för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.