Revisorer får svar om granskning av pandemiarbetet

Region Uppsalas revisorer har granskat Region Uppsala arbete med pandemin, med särskild inriktning på testning och smittspårning. Den övergripande bedömningen är att Region Uppsalas arbete med testning och smittspårning inte varit tillräckligt kraftfull, men till viss del ändamålsenlig. Därefter lämnade revisorerna ett antal rekommendationer.

Regionstyrelsen klubbade nu svaret till revisorerna. Av svaret framgår bland annat att samtliga styrdokument för krisberedskap ska omarbetas under hösten 2021, och att samtliga förvaltningar kommer att ha egna utarbetade krisberedskapsplaner.

Det framgår också bland annat att ett säkerhetslager har inrättats som innehåller artiklar för basal omvårdnad och omhändertagande av patienter. Uthålligheten på lagret ligger på tre månaders normal drift. Det pågår också ett arbete för att tydliggöra uppdrags- och ansvarsfördelningen mellan Smittskydd och Vårdhygien. Hälso- och sjukvårdsdirektören leder detta arbete och det ska avrapporteras till regiondirektören senast den 30 september 2021.