Revisorer får svar om riktade statsbidrag

Region Uppsalas revisorer har granskat rutiner för riktade statsbidrag. Syftet med granskningen har varit att se om regionstyrelsen säkerställt att dessa statsbidrag inom hälso- och sjukvårdsområdet tar sin utgångspunkt i den beslutade inriktningen för hälso- och sjukvården, och att det finns resurser och kunskap som ger maximal effekt av ansökta riktade statsbidrag.

Några av revisorernas slutsatser är att riktlinjerna för riktade statsbidrag bör stärkas, och att regionkontorets samordnande roll bör tydliggöras.

I det svar till revisorerna som regionstyrelsen nu klubbade framgår bland annat att regionkontorets ekonomiavdelning under 2020 genomfört ett arbete med att utveckla processen och tydliggöra anvisningarna för de riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Ett arbete pågår inför budget 2022 för att stärka förvaltningarnas samsyn kring ansvar och roller när det gäller hanteringen av de riktade statsbidragen.