Revisorer får svar om uppföljning av styrelser och nämnder

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av den ekonomiska uppföljningen som genomförs av styrelser och nämnder i Region Uppsala. Syftet har varit att bedöma om styrelserna och nämnderna (exklusive sjukhusstyrelsen) har ändamålsenliga rutiner för ekonomisk uppföljning, och om dessa efterlevs.

En övergripande slutsats är att Region Uppsala i huvudsak har ändamålsenliga rutiner för ekonomisk uppföljning, och att de efterlevs. Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer, bland annat att det bör säkerställas att rutiner och riktlinjer för ekonomisk uppföljning i större utsträckning tar hänsyn till skillnader mellan styrelsers och nämnders verksamheter, med syftet att det ska vara möjligt att göra likvärdiga jämförelser.

Av svaret framgår bland annat att regionstyrelsen anser att Region Uppsala har säkerställda rutiner och riktlinjer för uppföljning av de olika verksamheterna.