Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 20 april

Region Uppsala inför teledermatoskopi mot hudcancer

Nu ska även Region Uppsala bli en av de regioner i Sverige som använder sig av teledermatoskopi i kampen mot hudcancer. Teledermatoskopi är en metod där hudspecialister kan bedöma pigmentförändringar på distans, fotografering sker vid besök på vårdcentral och bilderna skickas därpå digitalt. Detta leder till snabbare och säkrare bedömningar. Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset får i uppdrag att ta fram en projektplan för införandet, i enlighet med rekommendationen från Regionalt Cancercentrum och Socialstyrelsen. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Många regioner i Sverige har redan infört teledermatoskopi. Det finns, enligt ärendets handlingar, god evidens för säkrare diagnostik, kortare ledtider och tidigare behandling av hudcancer. Vården blir också mer jämlik, eftersom avståndet till specialistmottagningen får mindre betydelse.

Därför får sjukhusdirektören detta uppdrag, i samarbete med förvaltningsdirektören för Nära vård och hälsa. Medan hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att se till att kostnaderna kommer med från och med budgeten år 2022. En förstudie startar hösten 2021, efter beslut av regionstyrelsen om att medel beviljas från det riktade statsbidraget för cancer för år 2021. Genomförandet kommer sedan troligtvis ske stegvis i en pilotstudie, och sedan breddinföras på samtliga vårdcentraler.

Införandet innebär bland annat säkrare diagnostisering av malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer med kortare väntetider för remissbedömning och behandling. Onödiga besök hos specialist minimeras och svåra fall kan prioriteras i större utsträckning, vilket även resulterar i ett minskat antal patologiska vävnadsprover och operationer. Kostnaden för metoden kan, enligt handlingarna, sparas in inom fyra till sex månader på grund av de vävnadsprover som nu inte måste tas.

Region Uppsala direktupphandlar plastik- och obesitasoperationer

Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset får i uppdrag att genomföra en förenklad upphandling av plastikoperation och obesitaskirurgi (kirurgi mot övervikt), detta efter beslut av sjukhusstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet är att köerna till operation i Region Uppsala har vuxit sedan pandemiutbrottet våren 2020. Det beror på att resurser har omfördelats till covidvård, vilket medfört inställda operationer. Enligt lagstiftningen kring vårdgaranti ska patienter som väntar i kön till operation få tid inom maximalt 90 dagar från det att beslut om operation har fattats.

För att hälso- och sjukvården ska kunna hantera den uppskjutna vården har regeringen avsatt särskilda medel, Akademiska sjukhuset har fått 82 miljoner kronor för detta ändamål (efter beslut av regionstyrelsen i december 2020). I januari 2021 beslutade sjukhusstyrelsen att initiera direktupphandlingar inom fem områden. Inom två av dessa områden, plastikkirurgi och obesitaskirurgi, är behovet enligt ärendets handlingar dock större än vad redan beslutade direktupphandlingar kan tillhandahålla.

Därför fattade nu sjukhusstyrelsen detta beslut, där Akademiska sjukhuset ska upphandla operationssalar med tillhörande vårdplatser. Akademiska sjukhuset tänks stå för de kirurger som opererar, medan den upphandlade vårdgivaren står för operationssalar, vårdplatser och övrig personal som krävs. Omfattningen av uppdragen tros vara cirka 5,5 miljoner kronor för obesitaskirurgi, och cirka 2 miljoner kronor för plastikkirurgi. Dessa pengar tas från de 82 miljoner Akademiska sjukhuset har tilldelats av statsbidrag för ändamålet.

(V) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet. 

Initiativ från (S) om telefonlinje fick svar

(S) inkom i februari med ett initiativ där de ville uppdra till Akademiska sjukhuset att säkerställa en fungerande och tillgänglig telefonlinje till vuxenpsykiatriska akutmottagningen.

Av svaret framgår bland annat att akutmottagningen för vuxenpsykiatri aldrig haft något uppdrag att bedriva en stöd- eller sjukvårdsrådgivande telefonlinje. Någon organisation för att upprätthålla en sådan linje finns inte heller inom psykiatrin. Det finns däremot ett anknytningsnummer som går till receptionen på akutmottagningen, som ska användas för anhöriga till de som har åkt in till akutmottagningen. Till detta nummer har ibland även patienter ringt, och vårdgivare har ibland även hänvisat patienter dit.

Personal på akutmottagningen har därför, i mån av tid, tagit emot inkommande samtal på detta telefonnummer. Men det har med ett ökat tryck på linjen resulterat i många obesvarade samtal. Telefonnumret har därför tagits bort från vuxenpsykiatrins externa webbplats, och samtal från anhöriga kopplas istället via Akademiska sjukhusets växelnummer. Anledningen till detta är att anknytningsnumret kunde uppfattas som en stödlinje, det uppstår då enligt ärendets handlingar en patientsäkerhetsrisk när personer med akuta psykiska besvär ringer till en obemannad telefonlinje istället för att söka hjälp på mottagningen.

Personer som har akuta självmordstankar ska uppsöka akutpsykiatriska mottagningen, som för såväl barn som vuxna är öppna dygnet runt. I situationer där man inte själv kan ta sig till sjukhuset kan man även ringa 112.

Sjukvårdsrådgivningen 1177 är ingen stödlinje vid akuta suicidtankar, däremot en kontaktväg till vården för den som är orolig över sitt psykiska mående och behöver vägledning till hur man kan få hjälp. Vidare har Folkhälsomyndigheten analyserat behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. I sin återrapport till regeringen den 31 januari i år så rekommenderade Folkhälsomyndigheten att det ska skapas en sådan nationell stödlinje i Sverige.

Med anledning av detta avslog sjukhusstyrelsens initiativet från (S), något som (S) reserverade sig emot.

Initiativ från (V) om telefonlinje fick svar

Även (V) har inkommit med ett initiativärende liknande det från (S) i notisen ovan, ”Människor i kris behöver en telefonkontakt”. Där är svaret liknande det som gavs till (S). (V) yrkade även på att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle ges i uppdrag att utreda en långsiktigt hållbar lösning för hur personer med akuta psykiatriska tillstånd kan få hjälp via telefon dygnet runt. I den delen är svaret att ett sådant uppdrag redan är lagt på hälso- och sjukvårdsdirektören, med en återrapportering i maj.

Med hänvisning till detta avslog sjukhusstyrelsen initiativet, något som (V) reserverade sig emot.

Initiativ från (V) om situation på akuten fick svar

I februari inkom (V) med ett initiativärende där de bland annat yrkade på att sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset skulle få i uppdrag att återkomma med förslag om åtgärder som ska förbättra situationen på akuten på kort och lång sikt.

Av svaret framgår bland annat Akademiska sjukhuset har ett pågående arbete för att förbättra situationen på akuten (en situation som har kritiserats av IVO, Inspektionen för Vård och omsorg). På kort sikt pågår ett projekt för bättre lokalförsörjning inom befintliga lokaler. En ny- eller ombyggnad av akuten är en åtgärd på längre sikt, som efter beslut i så fall tas med inom fastighetsplaneringen. Vad gäller antalet vårdplatser är personalbrist, enligt handlingarna, en begränsande faktor. Arbetet för att rekrytera och behålla personal bedrivs på flera nivåer. Budgetmedel har även anslagits till att förstärka intermediärvården med två platser. Akademiska sjukhuset har på sig till den 15 juni med att inkomma med ett slutligt svar till IVO.

Med hänvisning till detta avslogs initiativet, något som (V) reserverade sig emot.

Initiativ från (SD) om organisationen på akuten fick svar

Även (SD) har inkommit med ett initiativärende kopplat till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset, där de bland annat yrkar på att sjukhusstyrelsen ”med utomordentligt hög prioritet överväger och beslutar om erforderliga organisatoriska förändringar så att förbättringsarbetet får tillräckligt hög prioritet”.

Av svaret framgår bland annat att Akademiska sjukhuset arbetar för att förbättra omhändertagandet av patienter som söker akutmottagningen. Brister är identifierade och åtgärder redovisas löpande i avstämning med IVO, Inspektionen för Vård och omsorg. Ett projekt pågår för att ge bättre lokalförsörjning inom befintliga lokaler. Med detta ansågs initiativet besvarat.