Initiativ från (SD) om organisationen på akuten fick svar

Även (SD) har inkommit med ett initiativärende kopplat till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset, där de bland annat yrkar på att sjukhusstyrelsen ”med utomordentligt hög prioritet överväger och beslutar om erforderliga organisatoriska förändringar så att förbättringsarbetet får tillräckligt hög prioritet”.

Av svaret framgår bland annat att Akademiska sjukhuset arbetar för att förbättra omhändertagandet av patienter som söker akutmottagningen. Brister är identifierade och åtgärder redovisas löpande i avstämning med IVO, Inspektionen för Vård och omsorg. Ett projekt pågår för att ge bättre lokalförsörjning inom befintliga lokaler. Med detta ansågs initiativet besvarat.