Initiativ från (V) om situation på akuten fick svar

I februari inkom (V) med ett initiativärende där de bland annat yrkade på att sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset skulle få i uppdrag att återkomma med förslag om åtgärder som ska förbättra situationen på akuten på kort och lång sikt.

Av svaret framgår bland annat Akademiska sjukhuset har ett pågående arbete för att förbättra situationen på akuten (en situation som har kritiserats av IVO, Inspektionen för Vård och omsorg). På kort sikt pågår ett projekt för bättre lokalförsörjning inom befintliga lokaler. En ny- eller ombyggnad av akuten är en åtgärd på längre sikt, som efter beslut i så fall tas med inom fastighetsplaneringen. Vad gäller antalet vårdplatser är personalbrist, enligt handlingarna, en begränsande faktor. Arbetet för att rekrytera och behålla personal bedrivs på flera nivåer. Budgetmedel har även anslagits till att förstärka intermediärvården med två platser. Akademiska sjukhuset har på sig till den 15 juni med att inkomma med ett slutligt svar till IVO.

Med hänvisning till detta avslogs initiativet, något som (V) reserverade sig emot.