Initiativ från (V) om telefonlinje fick svar

Även (V) har inkommit med ett initiativärende liknande det från (S) i notisen ovan, ”Människor i kris behöver en telefonkontakt”. Där är svaret liknande det som gavs till (S). (V) yrkade även på att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle ges i uppdrag att utreda en långsiktigt hållbar lösning för hur personer med akuta psykiatriska tillstånd kan få hjälp via telefon dygnet runt. I den delen är svaret att ett sådant uppdrag redan är lagt på hälso- och sjukvårdsdirektören, med en återrapportering i maj.

Med hänvisning till detta avslog sjukhusstyrelsen initiativet, något som (V) reserverade sig emot.