Region Uppsala direktupphandlar plastik- och obesitasoperationer

Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset får i uppdrag att genomföra en förenklad upphandling av plastikoperation och obesitaskirurgi (kirurgi mot övervikt), detta efter beslut av sjukhusstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet är att köerna till operation i Region Uppsala har vuxit sedan pandemiutbrottet våren 2020. Det beror på att resurser har omfördelats till covidvård, vilket medfört inställda operationer. Enligt lagstiftningen kring vårdgaranti ska patienter som väntar i kön till operation få tid inom maximalt 90 dagar från det att beslut om operation har fattats.

För att hälso- och sjukvården ska kunna hantera den uppskjutna vården har regeringen avsatt särskilda medel, Akademiska sjukhuset har fått 82 miljoner kronor för detta ändamål (efter beslut av regionstyrelsen i december 2020). I januari 2021 beslutade sjukhusstyrelsen att initiera direktupphandlingar inom fem områden. Inom två av dessa områden, plastikkirurgi och obesitaskirurgi, är behovet enligt ärendets handlingar dock större än vad redan beslutade direktupphandlingar kan tillhandahålla.

Därför fattade nu sjukhusstyrelsen detta beslut, där Akademiska sjukhuset ska upphandla operationssalar med tillhörande vårdplatser. Akademiska sjukhuset tänks stå för de kirurger som opererar, medan den upphandlade vårdgivaren står för operationssalar, vårdplatser och övrig personal som krävs. Omfattningen av uppdragen tros vara cirka 5,5 miljoner kronor för obesitaskirurgi, och cirka 2 miljoner kronor för plastikkirurgi. Dessa pengar tas från de 82 miljoner Akademiska sjukhuset har tilldelats av statsbidrag för ändamålet.

(V) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.