12 nya akutgeriatriska platser införs

Vid sitt möte under måndagen beslutade sjukhusstyrelsen att Akademiska sjukhuset ska tillhandahålla geriatrisk verksamhet, alltså vård inriktad på åldrandets sjukdomar, utifrån invånarnas behov i hela länet. Akademiska sjukhuset ska ansvara för att säkerställa tillgång till geriatrisk kompetens vid vårdcentrum och i den öppna vården i övrigt, samt även ta fram en långsiktigt hållbar plan för kompetensförsörjning inom den geriatriska verksamheten.

Den geriatriska verksamheten tillförs samtidigt 21,3 miljoner kronor för år 2022 för att öppna 12 nya akutgeriatriska platser, ett beslut som är en del av budgetbeslutet som togs på regionfullmäktige. Tanken med de 12 akutgeriatriska platserna är att skapa ett snabbspår på akutmottagningen och minska väntetiderna på akuten.

Därtill ska en fortsatt utredning kring behovet av öppenvårdsgeriatrik och behov av geriatriska slutenvårdsplatser i Uppsala län ske, med beaktande av patientsäkerhetsperspektivet. Denna utredning ska återrapporteras till sjukhusstyrelsen i november 2022.

Av handlingarna i ärendet framgår bland annat att det blir allt fler äldre i Uppsala län, samtidigt som länets invånare i nuläget inte har tillgång till en likvärdig geriatrisk verksamhet. Dessutom behöver möjligheterna till en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning säkerställas. Delar av den geriatriska verksamheten behöver finnas nära och arbeta nätverksbaserat tillsammans med andra verksamheter utifrån äldres behov.

(S) önskade en delvis annan inriktning på utredningen, och yrkade på att utgångspunkten ska vara att den utlokaliserade geriatriska verksamheten ska bibehållas så långt det är möjligt. De reserverade sig därför mot beslutet i denna del.