Åtgärdsförslag presenteras efter uppföljning av LOV privat psykoterapi

Inför sjukhus- och vårdstyrelsen i mars redovisades en fördjupad uppföljning av vårdgivare inom LOV privat psykoterapi. Uppföljningen, som hade utförts av en extern granskare, visade bland annat att cirka 600 patienter hade fått fler än de 40 terapisessioner som är vårdvalets gräns, under perioden 2012 – 2020. Många patienter hade också en omfattande problematik, med diagnoser som inte ingår i vårdvalets kriterier.

En uppföljande granskning av ett antal journaler visades också att resultatet av behandlingen oftast inte följdes upp. Det var svårt att kontrollera hur många sessioner patienten redan hade fått, och vem som tidigare hade remitterat patienten. Någon gemensam utvärdering av terapins effekter gjordes inte.

Med anledning av resultatet av denna granskning presenterades nu en återrapport inför sjukhusstyrelsen, med 14 förslag till åtgärder. Hälso- och sjukvårdsavdelningen kommer bland annat att se över kompetenskravet i kommande revideringar, genomföra stickprover av journaler samt organisera en kurs för vårdgivarna i journalskrivning och avvikelsehantering. Även införande av Cosmic kommer att utredas. Samtliga förslag finns publicerade på Region Uppsalas webbplats.

En återrapportering kring de 14 punkterna ska nu ske i februari 2022.