Region Uppsala tar över psykiatrisk öppenvård i norra länsdelen

I oktober 2020 fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag av sjukhusstyrelsen att genomföra en analys av förutsättningarna för en god psykiatrisk öppenvård i de norra länsdelarna. Den sortens öppenvård drivs sedan 2011 av privat utförare i de norra länsdelarna (omfattande kommunerna Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar) – medan den drivs i offentlig regi i de södra länsdelarna (omfattande kommunerna Håbo, Enköping, Knivsta och Uppsala).

I den gjorda analysen konstateras bland annat att småskaligheten i verksamheten ökar risken att förlora de fördelar som vård i landsbygd kan innebära, med exempelvis god personkännedom och korta beslutsvägar. Istället kan det uppstå strukturella problem med kompetensförsörjning, professionell isolering och svaga band till övrig specialistverksamhet.

Analysen konstaterar också att vårdcentrum i Tierp utvecklas löpande medan vårdcentrum i Östhammar står i begrepp att starta upp verksamheten. Detta kommer att ställa stora krav på ett nära samarbete med den öppna psykiatriska verksamheten i den norra länsdelen för att skapa ett högkvalitativt, tillgängligt och kostnadseffektivt mottagande av personer med psykisk ohälsa av olika grad och art.

Analysens samlade bedömning är att Region Uppsala rekommenderas att ta tillbaka driften av verksamheten i egen regi. Nu fattade alltså sjukhusstyrelsen detta beslut. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att till sjukhusstyrelsens sammanträde i november 2021 återkomma med en plan för hur verksamheten ska organiseras i egen regi.