Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 23 september

Region Uppsala inför extra kallelser till mammografin

I fortsättningen kommer kvinnor i Uppsala län som missar sin bokade tid för mammografi att få en extra kallelse med en ny bokad tid. Syftet är att få fler kvinnor att komma på undersökningen.

Vid sjukhusstyrelsens sammanträde redovisades det pågående arbetet med att öka deltagandet i screeningen för bröstcancer. Täckningsgraden har försämrats under pandemin, men har återhämtat sig något på senare tid.

I nästa steg ska bokningssystemet göras om och läggas i webbtjänsten 1177.se. I och med detta blir det möjligt att boka om sin tid via mobiltelefon.

(S) yrkade på att sjukhusstyrelsen skulle ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att redovisa en jämförelse av statistiken med övriga regioner i Sverige och ge förslag på åtgärder så att Uppsala län når minst Sverigesnittet för mammografi. Detta avslogs.

Oförändrad prognos för Akademiska – förbättring vid Lasarettet i Enköping

Akademiska sjukhuset beräknas göra ett underskott under 2021 på minus 630 miljoner kronor, vilket är samma prognos som gavs föregående månad. Det framgår av delårsrapporten till och med augusti. Prognosen bygger på att det inte kommer att inträffa en fjärde våg för pandemin, utan att produktionen kommer att kunna stabiliseras under hösten. Lasarettet i Enköping lämnar en årsprognos på plus 10 miljoner kronor, vilket är en förbättring från föregående månad. Överskottet hänger bland annat samman med olika covid-19-ersättningar.

Sjukhusstyrelsens sammanträdestider 2022

Sjukhusstyrelsen sammanträder följande datum under 2022:

14 februari, 21 mars, 19 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november, 19 december