Region Uppsala inför extra kallelser till mammografin

I fortsättningen kommer kvinnor i Uppsala län som missar sin bokade tid för mammografi att få en extra kallelse med en ny bokad tid. Syftet är att få fler kvinnor att komma på undersökningen.

Vid sjukhusstyrelsens sammanträde redovisades det pågående arbetet med att öka deltagandet i screeningen för bröstcancer. Täckningsgraden har försämrats under pandemin, men har återhämtat sig något på senare tid.

I nästa steg ska bokningssystemet göras om och läggas i webbtjänsten 1177.se. I och med detta blir det möjligt att boka om sin tid via mobiltelefon.

(S) yrkade på att sjukhusstyrelsen skulle ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att redovisa en jämförelse av statistiken med övriga regioner i Sverige och ge förslag på åtgärder så att Uppsala län når minst Sverigesnittet för mammografi. Detta avslogs.