Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 30 augusti

Akademiska sjukhuset gör minusprognos

Akademiska sjukhuset beräknas göra ett underskott under 2021 på minus 630 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för juli som redovisades vid sjukhusstyrelsens sammanträde.

Prognosen är 260 miljoner kronor sämre än det budgeterade underskottet på minus 370 miljoner kronor. 76 miljoner kronor av budgetavvikelsen bedöms hänga samman med pandemin.

Prognosen för Lasarettet i Enköping är i enlighet med budgeten, men man kommer inte att nå upp till produktionsmålen.

Vid Akademiska sjukhuset pågår ett åtgärdsprogram för en ekonomi i balans. Sjukhusstyrelsen fick information om hur arbetet fortskrider.

Revisorer får svar om kompetensförsörjning

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning av sjuksköterskor inom sjukhusvården. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och sjukhusstyrelsens arbete för att förbättra kompetensförsörjning av sjuksköterskor är ändamålsenlig. Granskningen visar att den sammanfattande bedömningen är att det långsiktiga arbetet inte är helt ändamålsenligt.

Av svaret till revisorerna framgår bland annat att regionstyrelsen och sjukhusstyrelsen på senare år fattat flera beslut som skapar förutsättningar för och stärker kompetensförsörjningsarbetet. Sedan granskningen genomfördes har regiondirektören även fattat beslut om att centralisera och samordna stödfunktionerna kommunikation, ekonomi och HR med syfte att stärka det som förenar och skapa bättre förutsättningar för att vara en mer attraktiv arbetsgivare.

(S) reserverade sig och yrkade på att revisionssvaret skulle återremitteras och att flera uppdrag skulle inarbetas i svaret, bland annat att systematiskt följa upp och återrapportera orsaker och åtgärder kring arbetsmiljön för sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping och att ge större frihet till första linjens chefer att arbeta med lönesättning och schemaläggning.

(V) deltog inte i beslutet och lämnade ett särskilt yttrande.

Förstudie för renovering av centralblocket ska göras

En fördjupad förstudie för renovering av centralblocket vid Akademiska sjukhuset ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Centralblocket innehåller bland annat operationssalar, röntgenverksamhet, den steriltekniska avdelningen och mottagningar inom olika områden. Byggnaderna är uppförda 1971-1973 och är i behov av renovering.

I samband med renoveringarna kommer verksamheter att behöva evakueras. Sjukhusstyrelsen föreslår att fastighets- och servicenämnden ska genomföra ett programarbete för att ingång 78 ska kunna användas för evakuerade verksamheter.