Revisorer får svar om kompetensförsörjning

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning av sjuksköterskor inom sjukhusvården. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens och sjukhusstyrelsens arbete för att förbättra kompetensförsörjning av sjuksköterskor är ändamålsenlig. Granskningen visar att den sammanfattande bedömningen är att det långsiktiga arbetet inte är helt ändamålsenligt.

Av svaret till revisorerna framgår bland annat att regionstyrelsen och sjukhusstyrelsen på senare år fattat flera beslut som skapar förutsättningar för och stärker kompetensförsörjningsarbetet. Sedan granskningen genomfördes har regiondirektören även fattat beslut om att centralisera och samordna stödfunktionerna kommunikation, ekonomi och HR med syfte att stärka det som förenar och skapa bättre förutsättningar för att vara en mer attraktiv arbetsgivare.

(S) reserverade sig och yrkade på att revisionssvaret skulle återremitteras och att flera uppdrag skulle inarbetas i svaret, bland annat att systematiskt följa upp och återrapportera orsaker och åtgärder kring arbetsmiljön för sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping och att ge större frihet till första linjens chefer att arbeta med lönesättning och schemaläggning.

(V) deltog inte i beslutet och lämnade ett särskilt yttrande.