Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 maj

Tertialrapport januari– april 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat till och med april som är 57,7 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Ackumulerat biljettintäktsbortfall ligger på 100,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Förvaltningens ackumulerande coronarelaterade kostnader uppgår till 12,7 miljoner kronor. Förvaltningen har haft kostnader för förstärkningstrafik, coronataxi, informationskampanjer med mera. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avråder vi invånarna i länet att resa med oss samtidigt som kollektivtrafiken fortsätter köras i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel.

Nytt reglemente för sjukresor

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna det nya reglementet för sjukresor, utifrån lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Det nya sjukreseregelverket för Region Uppsala ersätter därmed det reglemente som antogs av regionfullmäktige den 23 november 2015.

Förändringarna och förtydligandena som föreslås i det nya reglementet syftar i huvudsak till att styra flödet av patienter från taxi till kollektivtrafik. Detta utan att ge avkall på kravet att patienter som av medicinska skäl behöver resa med taxi också i fortsättningen får göra det.

Drivmedelshantering på Enköpingsdepån

I december 2020 fastställde trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ”Inriktning drivmedel för kollektivtrafiken i Uppsala län”. Nästa steg i arbetet med denna inriktning är att konkretisera hur implementeringen kan se ut. Först ut är befintlig bussdepå i Enköping, som är den största depån i länet bortsett från de båda i Uppsala och är dessutom särskilt relevant nu under pågående regionbussupphandling.

Förslag för nästa steg:

  • Bäst förutsättning för att införa nya drivmedelsalternativ på bussdepån i Enköping fås genom att på sikt genomföra arbete med ny depå i Enköping.
  • Om alternativ till biodiesel ska införas tidigare än ny depå är verklig rekommenderas att gå vidare med att elektrifiera kommande stadsbusstrafik i Enköping.
  • Om en elektrifiering av stadsbusstrafiken i Enköping ska inledas omgående, vilket inkluderar investeringar i befintlig depå, är rekommendationen att ändå återuppta förstudien för en ny depå i Enköping.

Genomförande av de förslagna aktiviteterna bedöms ha positiva konsekvenser för hälsa och miljö framförallt genom lägre utsläpp av lokala emissioner som en elektrifierad bussflotta innebär.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna att förvaltningen arbetar vidare utifrån de förslag som redovisades.

Revidering av länsplanen

Förvaltningen Trafik och samhälle har av nämnden fått ett uppdrag att ta fram förslag på revidering av den ekonomiska planen i Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–2029. Förvaltningen föreslår att ingen revidering av innevarande länsplan genomförs och att beslut istället tas i den takt som krävs för respektive vägplan. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att därför upphäva uppdraget till förvaltningen.