Nytt reglemente för sjukresor

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna det nya reglementet för sjukresor, utifrån lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Det nya sjukreseregelverket för Region Uppsala ersätter därmed det reglemente som antogs av regionfullmäktige den 23 november 2015.

Förändringarna och förtydligandena som föreslås i det nya reglementet syftar i huvudsak till att styra flödet av patienter från taxi till kollektivtrafik. Detta utan att ge avkall på kravet att patienter som av medicinska skäl behöver resa med taxi också i fortsättningen får göra det.