Biljetter och priser i Mälartågstrafiken

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna det föreslagna biljettsortiment med tillhörande biljettpriser i Mälartågstrafiken som gäller från den 12 december 2021.

Vidare godkändes att Region Uppsalas biljettsortiment under varumärket UL ska vara giltigt för resor med Mälartåg på sträckan Uppsala–Knivsta–Arlanda/Märsta samt på sträckorna Gävle–Uppsala och Sala–Uppsala, vilket innebär att UL-taxa kommer fortsätta gälla på trafiken till Gävle och Sala. Prisanpassning på resor mellan Uppsala–Stockholm förutsätter att motsvarande beslut fattas av Region Stockholm.

S och V yrkade på återremiss av ärendet och reserverade sig därefter mot beslutet.