Delårsrapport januari–augusti 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat till och med augusti som är 115,7 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Ackumulerat biljettintäktsbortfall ligger på 165,8 miljoner kronor jämfört med budget. Förvaltningens ackumulerande coronarelaterade kostnader uppgår till 24,5 miljoner kronor. Förvaltningen har haft kostnader för förstärkningstrafik, coronataxi, informationskampanjer med mera. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gällde till och med 15 juli har invånarna i länet avråtts att resa samtidigt som kollektivtrafiken har körts i den omfattning som krävts för att minska risken för trängsel.

Resandet har ökat något efter sommaren och ligger i augusti på en nivå som motsvarar en andel på 68 procent av resandet samma period 2019.