Remisshandling Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–2033

Region Uppsala är länsplaneupprättare för Uppsala län och arbetet med länsplanen har regelbundet sedan hösten 2020 presenterats för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. På dagens möte godkändes den remissversion av Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–2033 som är framtagen på uppdrag av staten och som tillsammans med Trafikverkets nationella plan är en del av den långsiktiga planeringen av infrastrukturinvesteringar. I samband med regeringsdirektivet den 23 juni i år tilldelades Uppsala län en ekonomisk ram på 1 901 miljoner kronor, men en första justering av ramen i juli justerade länsplaneramen till 1 921 miljoner kronor. Slutligt besked om den ekonomiska ramen fattas av regeringen under 2022.

Länsplanen innehåller målformuleringar, nuläge och planeringsförutsättningar samt en beskrivning av brister och behov i transportsystemet i Uppsala Län. Länsplanen innehåller också förslag på åtgärdsplaner där för Uppsala län tillgängliga medel fördelas för att åtgärda brister och behov.

Remissversionen innehåller tre olika planalternativ vilka på olika sätt bidrar till målen i länsplanen. Planalternativen har olika fokus där satsningarna kopplas till olika strategiska inriktningar och medlen fördelas olika inom plandelarna. De olika alternativen är:

Alternativ A: Tätorter och dess omland.

Alternativ B: Regional utveckling med nytta för samhälle, näringsliv och arbetsmarknad.

Alternativ C: Stråk och dess omland.

Remissversionen innehåller även tio mål fördelade i tre områden:

  1. Ett klimatneutralt och transporteffektivt transportsystem.
  2. Ett tillgängligt och inkluderande transportsystem.
  3. Ett hälsofrämjande och trafiksäkert transportsystem

Till samtliga mål kopplas flera strategiska inriktningar vilka är länsplanens bidrag till att uppnå målen. Efter remissperioden kommer ett slutligt sammanvägt förslag till länsplan tas fram för beslut i regionfullmäktige i april 2022.