Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 21 juni 2021

Månadsrapport maj 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat till och med maj som är 83 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Ackumulerat biljettintäktsbortfall ligger på 125,6 miljoner kronor jämfört med budget. Förvaltningens ackumulerande coronarelaterade kostnader uppgår till 17,95 miljoner kronor.

Förvaltningen har haft kostnader för förstärkningstrafik, coronataxi, informationskampanjer med mera. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avråder vi invånarna i länet att resa med oss samtidigt som kollektivtrafiken fortsätter köras i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel.

Samordning av särskild kollektivtrafik

Nämnden informerades om att arbetet med att organisera den särskilda kollektivtrafiken genom en gemensam beställningscentral har påbörjats. Initialt omfattar samordningen ett övertagande från Uppsala och Östhammars kommun där kommunernas verksamheter kopplat till den särskilda kollektivtrafiken har identifierats. Dessutom har praktiska förberedelser påbörjats inför en framtida verksamhetsövergång under 2022.

Trafikförändringar i region- och stadsbusstrafiken

Coronapandemin har inneburit stora intäktsförluster i kollektivtrafiken. 2022 års resande antas dessutom vara på en lägre nivå än före pandemin vilket medför krav på att minska trafikkostnaderna med 10 miljoner kronor nästa budgetår. Flera olika förslag på reducerad trafik har analyserats med avseende på:

  • Antal påverkade resenärer
  • Besparingspotential
  • Påverkan på utbudet / alternativa resmöjligheter.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna följande trafikförändringar:

  • Linje 773 Västerås – Uppsala: Utglesning av trafik från 30-till 60-minuterstrafik från juni 2022.
  • Linje 898 Enköping – Bålsta – Kista: Avveckling av linjen.
  • Linje 770 Storvreta – Uppsala – Gränby: Avveckling av linjen.
  • Linje 774 Västerås – Enköping – Uppsala: Ingen trafik mellan Uppsala och Enköping under helger.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet efter yrkande på återremiss.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet efter yrkande på avslag.

Åtgärder för kollektivtrafik samt gång- och cykelväg för väg 600 Uppsala-Björklinge

På delen av väg 600 mellan Uppsala-Björklinge som är en del av gamla E4 finns ett behov av ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter eftersom de idag är hänvisade att gå eller cykla på vägrenen på stora delar av sträckan. Trafikverket, som länge drivit projektet att anlägga en gång- och cykelväg på sträckan, har gjort en genomlysning av vägplanen och funnit många fördelar med att byta sida av gång- och cykelvägen.

Med anledning av detta tar nu Trafikverket fram en ändring av vägplanen för att anlägga en samhällsekonomiskt lönsam samt mer optimerad gång- och cykelväg. Ändringsplanen måste förankras på samma sätt som en vanlig vägplan med samråd. Trafikverkets vägplansprojekt fortlöper i stort enlig plan och samrådshandlingen beräknas vara klar senast i juni 2021. Granskningshandlingen planeras till hösten 2021 och vinna laga kraft till sommaren/hösten 2022 med byggstart kort där efter.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna ovan nämnda åtgärder samt att det namnsatta objektet kan gå vidare till produktionsskede i planeringsprocessen

Initiering av upphandling avseende it-konsultavtal

För att säkerställa att visioner, behov och planer kan realiseras behöver Trafik och samhälles it-kompetens säkerställas. Ett it-upphandlingsavtal har funnits under flera år mellan Trafik och samhälle och it-leverantören Sogeti vilket har försett Trafik och samhälle med de nödvändiga it-resurser som har behövts. Detta avtal löper ut i december 2021. Fram till dess måste en process drivas som resulterar i ett nytt avtal, vilket görs i form av ett projekt som motiveras bland annat genom att omfattningen och komplexiteten är stor och att en bristfällig upphandling skulle hindra förverkligandet av beslutade verksamhetsplaner, till exempel det digitala kundmötet.

Syftet med det nya upprättade avtalet är att stödja införandet av Trafik och samhälles beslutade it-strategi. Beslutet att initiera upphandling av it-konsultavtalet godkännes på dagens möte i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.