Åtgärder för kollektivtrafik samt gång- och cykelväg för väg 600 Uppsala-Björklinge

På delen av väg 600 mellan Uppsala-Björklinge som är en del av gamla E4 finns ett behov av ökad tillgänglighet för oskyddade trafikanter eftersom de idag är hänvisade att gå eller cykla på vägrenen på stora delar av sträckan. Trafikverket, som länge drivit projektet att anlägga en gång- och cykelväg på sträckan, har gjort en genomlysning av vägplanen och funnit många fördelar med att byta sida av gång- och cykelvägen.

Med anledning av detta tar nu Trafikverket fram en ändring av vägplanen för att anlägga en samhällsekonomiskt lönsam samt mer optimerad gång- och cykelväg. Ändringsplanen måste förankras på samma sätt som en vanlig vägplan med samråd. Trafikverkets vägplansprojekt fortlöper i stort enlig plan och samrådshandlingen beräknas vara klar senast i juni 2021. Granskningshandlingen planeras till hösten 2021 och vinna laga kraft till sommaren/hösten 2022 med byggstart kort där efter.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna ovan nämnda åtgärder samt att det namnsatta objektet kan gå vidare till produktionsskede i planeringsprocessen