Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden den 19 februari 2021

Årsredovisning 2020

Trafik och samhälle redovisar ett resultat för år 2020 på minus 97,3 miljoner kronor. Totalt landade intäkterna för 2020 på 2044,2 miljoner kronor, vilket är 256,3 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med 2019 har förvaltningens intäkter minskat med 4,4 procent (93,3 miljoner kronor) främst på grund av minskade biljettintäkter till följd av coronapandemin.

De totalt kostnaderna landade på 6,9 procent (159 mnkr) under budgeterad nivå. Den främsta anledningen är att trafikkostnaderna var 113,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Förvaltningen har även haft lägre kostnader för provisioner, konsulter och främmande tjänster. Kostnaden för sjukresor hamnade över budgeterad nivå med 5,3 miljoner kronor. Sex av förvaltningens nio indikatorer uppnådde målvärdet. För två av de indikatorer som inte nådde önskat målvärde var pandemin orsaken. Av förvaltningens 23 uppdrag genomfördes 17 under 2020.

Månadsrapport januari 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat för januari som är 19,5 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen (28,7 miljoner kronor) på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Kostnader under månaden som är kopplade till corona, som förstärkningstrafik, coronataxi och marknadsföring, uppgick till 2,9 miljoner kronor. Resandet minskade med cirka 30 procent jämfört med januari 2020 samtidigt som kollektivtrafiken fortsätter köras i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel.

Förvaltningen lämnar en årsprognos för 2021 på minus 184,1 miljoner kronor. I prognosen justeras minskade intäkter på grund av lägre resandet samt lägre incitamentsersättning i avtalen med entreprenader. Förvaltningen har också prognostiserat intäkter på 100 miljoner kronor av de 2 miljarder som regeringen lovat som ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för 2021, istället för de 164 miljoner kronor som vi budgeterat med.

Allmän trafikplikt för regionbusstrafiken

Med stöd av lag (2010:1065) om kollektivtrafik och i enlighet med regionens trafikförsörjningsprogram fastställs allmän trafikplikt för regionbusstrafiken i Uppsala län för perioden juni 2022 till och med juni 2031. Detta beslutade trafik- och samhällsutvecklingsnämnden vid sitt möte. Enligt överenskommelse med intilliggande regionala kollektivtrafikmyndigheter omfattar beslutet även länsöverskridande regionbusstrafik till Gävle, Sigtuna, Arlanda, Hallstavik, Norrtälje, Kista, Strängnäs, Västerås och Sala för vilken Region Uppsala är huvudman.

Förlängning av avtal med Transdev

Nuvarande trafikavtal för Upptågstrafiken upphör den 11 december 2021. Upphandling av ny trafikoperatör på sträckorna Gävle–Uppsala och Sala–Uppsala ingår som en del i en större trafikupphandling som Mälardalstrafik AB genomför, en upphandling som nu överprövas.

Därför beslöt trafik- och samhällsutvecklingsnämnden vid sitt möte idag att trafikdirektören får i uppdrag att utlösa den option som finns i det nuvarande trafikavtalet mellan Region Uppsala och Transdev Uppland AB om förlängning med sex månader till i juni 2022, under förutsättning att Mälardalstrafiks planerade trafikstart med ny trafikoperatör anpassas till detta. Förslaget bedöms inte påverka de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva Upptågstrafiken.

Översyn av tätortstrafiken i Bålsta

Håbo är en växande kommun och den största utvecklingen sker i Bålsta tätort. Kollektivtrafiken behöver vara attraktiv och effektiv samtidigt som det lokala busslinjenätet behöver justeras med nya målpunkter. Håbo kommun och Region Uppsala har därför kommit överens om ett gemensamt projekt för att se över tätortstrafiken i Bålsta samt resan till och från hållplatsen och stationen. Projektet beskrivs i ett samverkansavtal där syftet är att formera projektets samarbetsstruktur och innehåll.

När avtalet är signerat åtar sig Region Uppsala att finansiera justeringar i busslinjenätet, trafikering och hållplatsinfrastruktur över jord samt att finansiera ett planeringsunderlag. Infrastruktur och trafikproduktion sker i det löpande budget- och investeringsarbetet. Det justerade busslinjenätet innebär effektivare körvägar och tydligare upplägg.

En social konsekvensanalys och en barnkonsekvensanalys kommer att tas fram för att öka förståelse för hur förändringarna kan påverka människor och att göra det möjligt att vidta åtgärder i ett tidigt skede. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt vid fredagens möte att godkänna förslaget på samverkansavtal.