Översyn av tätortstrafiken i Bålsta

Håbo är en växande kommun och den största utvecklingen sker i Bålsta tätort. Kollektivtrafiken behöver vara attraktiv och effektiv samtidigt som det lokala busslinjenätet behöver justeras med nya målpunkter. Håbo kommun och Region Uppsala har därför kommit överens om ett gemensamt projekt för att se över tätortstrafiken i Bålsta samt resan till och från hållplatsen och stationen. Projektet beskrivs i ett samverkansavtal där syftet är att formera projektets samarbetsstruktur och innehåll.

När avtalet är signerat åtar sig Region Uppsala att finansiera justeringar i busslinjenätet, trafikering och hållplatsinfrastruktur över jord samt att finansiera ett planeringsunderlag. Infrastruktur och trafikproduktion sker i det löpande budget- och investeringsarbetet. Det justerade busslinjenätet innebär effektivare körvägar och tydligare upplägg.

En social konsekvensanalys och en barnkonsekvensanalys kommer att tas fram för att öka förståelse för hur förändringarna kan påverka människor och att göra det möjligt att vidta åtgärder i ett tidigt skede. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt vid fredagens möte att godkänna förslaget på samverkansavtal.