Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden den 20 april 2021

Månadsrapport mars 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat för mars som är 56,9 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Biljettintäktsbortfallet hittills i år ligger på 77,3 miljoner kronor jämfört med budget. Resandet har under 2021 minskat med cirka 41 procent i jämförelse med 2019. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avråder vi invånarna i länet att resa med oss samtidigt som kollektivtrafiken fortsätter köra i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel.

Mälardalstrafik

Mälardalstrafiks verksamhet reglereras i ett samverkansavtal mellan de sex ägarregionerna varav Region Uppsala är en. För etapp 2 som startar den 12 december 2021 krävs ett förnyat uppdrag från ägarregionerna. Uppdraget ska utgå från de övergripande resevillkor, produkter och priser som Mälardalstrafik föreslagit ska gälla för resor med dem.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden tog på dagens möte beslut om att godkänna förslaget på tilläggsavtal 2 samt Mälardalstaxa. De lämnar förslaget till Regionstyrelsen för beslut i Regionfullmäktige.

Hållbar samhällsplanering i Knivsta

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att anta den avsiktsförklaring som tagits fram för att skapa hållbar samhällsplanering i Knivsta kommunoch överlämna den till Regionstyrelsen för beslut. Avsiktsförklaringen rör ett gemensamt arbete mellan Trafikverket, Region Öst, Knivsta kommun och Region Uppsala och ska bidra till:

  • ett gemensamt arbetssätt för att uppnå samordnade planerings- och beslutsprocesser
  • kontinuitet i personella resurser och samverkansformer
  • att lättare kunna hantera eventuella målkonflikter och avvikelser på grund av omvärldsförändringar
  • en förutsägbarhet och förståelse mellan parterna

Kollektivtrafiken efter corona

Kollektivtrafiken har upprätthållits i sin fulla kraft under hela pandemin trots ett kraftigt minskat resande. På dagens möte i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden redovisades förvaltningens pågående arbetet med planen för hur kollektivtrafiken åter ska bli en viktig del i ett hållbart samhälle. Mycket tyder på att distansarbete kommer fortsätta i viss mån även efter pandemin. Därför behövs aktiviteter för att gamla och nya målgrupper ska återgå till att resa kollektivt så att utvecklingen med hållbart resande fortsätter och intäktsbehoven uppfylls.