Hållbar samhällsplanering i Knivsta

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att anta den avsiktsförklaring som tagits fram för att skapa hållbar samhällsplanering i Knivsta kommunoch överlämna den till Regionstyrelsen för beslut. Avsiktsförklaringen rör ett gemensamt arbete mellan Trafikverket, Region Öst, Knivsta kommun och Region Uppsala och ska bidra till:

  • ett gemensamt arbetssätt för att uppnå samordnade planerings- och beslutsprocesser
  • kontinuitet i personella resurser och samverkansformer
  • att lättare kunna hantera eventuella målkonflikter och avvikelser på grund av omvärldsförändringar
  • en förutsägbarhet och förståelse mellan parterna