Granskning av vårdval privat psykoterapi leder till åtgärdsplan

Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan till vårdstyrelsens sammanträde i juni. Detta beslutade vårdstyrelsen, efter att ha tagit del av en uppföljningsrapport om LOV privat psykoterapi, inom ramen för Lagen om Valfrihetssystem (LOV).

Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade 2020 att genomföra en fördjupad uppföljning av vårdgivare inom LOV privat psykoterapi. Uppföljningen har utförts av en extern oberoende granskare och kommer med ett antal förbättringsförslag. Journalgranskning visar att cirka 600 patienter har fått fler än de 40 terapisessioner som är vårdvalets gräns, under perioden 2012 – 2020. Många patienter har också en mycket omfattande problematik, med diagnoser som inte ingår i vårdvalets kriterier.

Hälso- och sjukhusdirektören lät därför de externa granskarna utföra även en fördjupad granskning av nio patienters fulla psykiatriska journaler.

Granskarna kom bland annat fram till att vårdgivarna inom vårdvalet ofta behandlar patienter med svår psykiatrisk eller psykosocial problematik, med andra diagnoser än de som ingår i kriterierna för vårdvalet. Remitterande läkare och psykologer följer oftast inte upp resultatet av behandlingen hos de upphandlade vårdgivarna. De har även svårt att kontrollera hur många sessioner som patienter redan fått och vem som tidigare remitterat patienten. Anteckningarna i journalerna vittnar inte heller om någon gemensam utvärdering av terapins effekter.

En rad rekommendationer ges till Region Uppsala, bland annat att specialistpsykiatrin behöver upprätta tydligare rutiner för vilka patienter som ska remitteras till vårdval privat psykoterapi. Remisserna behöver också bli tydligare. Dessa rekommendationer ska ligga till grund för den åtgärdsplan som hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma med till junisammanträdet.
Som vanligt kan rapporten läsas i sin helhet på Region Uppsalas webbplats.