Uppsnabbat vårdstyrelsen 2 september

Utökning med 15 närvårdsplatser i Uppsala

Antalet närvårdsplatser vid Kronparken i Uppsala ska utökas. Det beslutade vårdstyrelsen. Utökningen gäller 15 vårdplatser och kostnaden beräknas till 28,5 miljoner kronor per år, utöver lokalkostnad.

Enligt beslutet ska avdelningen utvecklas i enlighet med inriktningen för ett vårdcentrum i centrala Uppsala, som nu utreds.

Nära vård och hälsa går mot plusresultat

Nära vård och hälsa väntas göra ett plusresultat under 2021 på 70 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för juli, som behandlads vid vårdstyrelsens sammanträde. Förändringen jämfört med budget beror främst på ersättning för provtagning och smittspårning under pandemin.

Även Folktandvården prognosticerar ett plusresultat på 6 miljoner kronor, men påpekar att det är svårt att bedöma utfallet på helåret beroende på pandemins effekter.

Viss specialisttandvård flyttar i Enköping

Viss specialisttandvård ska flyttas från Lasarettet i Enköping till nya lokaler i anslutning till Folktandvårdens lokaler på Västra Ringgatan i Enköping. Det beslutade vårdstyrelsen. Flytten görs för att kunna utnyttja lokalerna bättre, vilket innebär att man kommer att kunna ta emot fler patienter för allmäntandvård.

Folktandvårdens prislista justerad

Vårdstyrelsen beslutade att justera Folktandvårdens prislistor för 2022. Bland annat höjs priserna för allmäntandvård och frisktandvård med 2,1 procent för att kompensera för kostnadsökningar.