Uppsnabbat vårdstyrelsen 23 juni

Närvårdsenhet öppnar i Tierp

I november ska en närvårdsenhet med 18 platser öppna i Tierp. Etableringen av enheten är en del av vårdcentrum Tierp-Älvkarleby som nu tar form. Närvårdsplatserna vänder sig till patienter som har behov av vård på primärvårsnivå dygnet runt. Det handlar exempelvis om äldre med omfattande behov eller andra patienter från 17 år med nedsatt allmäntillstånd men där allvarlig psykiatrisk eller somatisk sjukdom uteslutits. Region Uppsala kommer att vara huvudman för enheten men en dialog kring samfinansiering med berörda kommuner kommer att ske under hösten.

Köer för barn med psykisk ohälsa ska kortas

Barn och unga som står i kö för psykologisk behandling ska få snabbare hjälp genom en direktupphandling av psykologisk behandling. Barn- och ungdomshälsan som startade sin verksamhet 1 mars tog över en kö med 250 barn som väntade på behandling. Ett antal åtgärder har genomförts för att arbeta bort kön och framöver ska flera tjänster tillsättas. Upphandlingen är en tillfällig förstärkning av enheten för att ytterligare korta ned den befintliga kön.

Ändringar i förfrågningsunderlag för vårdcentral och barnavårdscentral

Vårdstyrelsen fastställde vid sitt möte ändringar i förfrågningsunderlaget för vårdcentral med tilläggsåtagande barnavårdscentral. En av nyheterna är att vårdcentralerna ska kunna erbjuda en fast läkarkontakt och också själva kan lista en enskild person på en namngiven läkare. Dessutom utökas möjligheten genom att listning kan ske på ST-läkare under utbildning och färdig specialist i allmänmedicin, i väntan på utfärdande av bevis från Socialstyrelsen.

Vidare ska vaccinationer som ingår i nationella program och är kostnadsfria för patienten ingå i åtagandet. Den så kallade kapiteringsersättningen som betalas ut till vårdcentralerna i förhållande till antalet listade patienter, höjs från 1515 kronor till 1630 kronor genom att omfördela besöksersättningen.

Leverantörer som har BVC som tilläggsåtagande ska ta ansvar för att barn med risk för TBC, blir BCG-vaccinerade, där besöksersättning införs för vaccinationen. De ska också arbeta med att stödja föräldrar i föräldraskapet enligt modellen Barnsäkert.
Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2022.

(S) yrkade på att öka kapiteringens andel av ersättningen i förhållande till besöksersättningen ytterligare, till 1660 kronor samt att Region Uppsalas patienter alltid har företräde framför exempelvis försäkringspatienter. Vidare ville (S) att lokaler och utrustning som används för att bedriva vård enligt avtalet endast får användas vid avsaknad av vårdkö och att beställaren ska godkänna eventuell konkurrerande bisyssla hos vårdgivarens personal.

De yrkade också på att förfrågningsunderlagen ska kompletteras med att personalen som utför tjänsterna ska erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller exempelvis lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring.

Även (V) yrkade på att öka kapiteringen till 1660 kronor.

Yrkandena avslogs. (S) och (V) reserverade sig.

Ändringar i förfrågningsunderlag för barnmorskemottagning

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagning vid sitt möte. En förändring är att behandlingen av kvinnor med graviditetsdiabetes ska skötas av specialistmödrahälsovården. De fortsätter dock att gå på ordinarie kontroller på barnmorskemottagningen.

Mottagningen ska säven se till att det finns en möjlighet att träffa kurator eller psykolog för att ge stöd kring förlossningsrädsla och förlossningsdepression. Det ska också gå att träffa en diabetessjuksköterska vid behov.

Kapiteringsersättning räknas upp med 2 procent. Även ökade labbkostnader kompenseras med 2,22 procent. Från och med nästa år ingår också ett rådgivande samtal 2–3 veckor efter förlossningen i basprogrammet. Ersättningen för detta läggs in i kapiteringen vilket gör att den totala uppräkningen av kapiteringen blir cirka 5,9 procent.

Det nya förfrågningsunderlaget gäller från och med den 1 januari 2022.

Fler patienter ska få fast läkarkontakt

Minst 55 procent av dem som är listade på en vårdcentral ska ha tillgång till en fast läkarkontakt vid utgången av 2022. Det beslöt vårdstyrelsen idag. Genom att få en och samma läkare ska patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet öka.

Målet att drygt hälften av invånarna ska ha tillgång till en namngiven läkare finns med i överenskommelsen om en god och nära vård 2021, som slutits mellan regeringen och SKR. Enligt denna ska också nivån av fastläkare vara minst 80 procent på särskilda boenden och kontinuiteten i kontakten ska öka.

I dagsläget finns det en stor variation mellan vårdcentraler i hur stor andel patienter som är listade på en och samma läkare. För att öka andelen så ändras nu listningsreglerna i det nya förfrågningsunderlaget för (LOV) vårdcentral som börjar gälla 2022. Det innebär att varje vårdcentral själv kan lista personer på en namngiven läkare.

Dessutom ska det finnas en möjlighet att lista på ST-läkare under utbildning och färdig specialist i allmänmedicin, i väntan på utfärdande av bevis från Socialstyrelsen.

Ingen patient kommer dock tvingas till att välja en särskild läkare detta utan det ska även i fortsättningen gå att fortsätta vara listad endast på vårdcentralen. En ytterligare förändring är att det finns med ett tydligt krav på att den avsatta tiden för läkarmedverkan i kommunernas särskilda boenden ska ägnas åt patient- eller patientnära arbete.

Vårdstyrelsen kommer att följa utvecklingen av andel fast läkarkontakt och kontinuitet varje månad från och med 1 oktober detta år.