Ändringar i förfrågningsunderlag för vårdcentral och barnavårdscentral

Vårdstyrelsen fastställde vid sitt möte ändringar i förfrågningsunderlaget för vårdcentral med tilläggsåtagande barnavårdscentral. En av nyheterna är att vårdcentralerna ska kunna erbjuda en fast läkarkontakt och också själva kan lista en enskild person på en namngiven läkare. Dessutom utökas möjligheten genom att listning kan ske på ST-läkare under utbildning och färdig specialist i allmänmedicin, i väntan på utfärdande av bevis från Socialstyrelsen.

Vidare ska vaccinationer som ingår i nationella program och är kostnadsfria för patienten ingå i åtagandet. Den så kallade kapiteringsersättningen som betalas ut till vårdcentralerna i förhållande till antalet listade patienter, höjs från 1515 kronor till 1630 kronor genom att omfördela besöksersättningen.

Leverantörer som har BVC som tilläggsåtagande ska ta ansvar för att barn med risk för TBC, blir BCG-vaccinerade, där besöksersättning införs för vaccinationen. De ska också arbeta med att stödja föräldrar i föräldraskapet enligt modellen Barnsäkert.
Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2022.

(S) yrkade på att öka kapiteringens andel av ersättningen i förhållande till besöksersättningen ytterligare, till 1660 kronor samt att Region Uppsalas patienter alltid har företräde framför exempelvis försäkringspatienter. Vidare ville (S) att lokaler och utrustning som används för att bedriva vård enligt avtalet endast får användas vid avsaknad av vårdkö och att beställaren ska godkänna eventuell konkurrerande bisyssla hos vårdgivarens personal.

De yrkade också på att förfrågningsunderlagen ska kompletteras med att personalen som utför tjänsterna ska erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller exempelvis lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring.

Även (V) yrkade på att öka kapiteringen till 1660 kronor.

Yrkandena avslogs. (S) och (V) reserverade sig.