Fler patienter ska få fast läkarkontakt

Minst 55 procent av dem som är listade på en vårdcentral ska ha tillgång till en fast läkarkontakt vid utgången av 2022. Det beslöt vårdstyrelsen idag. Genom att få en och samma läkare ska patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet öka.

Målet att drygt hälften av invånarna ska ha tillgång till en namngiven läkare finns med i överenskommelsen om en god och nära vård 2021, som slutits mellan regeringen och SKR. Enligt denna ska också nivån av fastläkare vara minst 80 procent på särskilda boenden och kontinuiteten i kontakten ska öka.

I dagsläget finns det en stor variation mellan vårdcentraler i hur stor andel patienter som är listade på en och samma läkare. För att öka andelen så ändras nu listningsreglerna i det nya förfrågningsunderlaget för (LOV) vårdcentral som börjar gälla 2022. Det innebär att varje vårdcentral själv kan lista personer på en namngiven läkare.

Dessutom ska det finnas en möjlighet att lista på ST-läkare under utbildning och färdig specialist i allmänmedicin, i väntan på utfärdande av bevis från Socialstyrelsen.

Ingen patient kommer dock tvingas till att välja en särskild läkare detta utan det ska även i fortsättningen gå att fortsätta vara listad endast på vårdcentralen. En ytterligare förändring är att det finns med ett tydligt krav på att den avsatta tiden för läkarmedverkan i kommunernas särskilda boenden ska ägnas åt patient- eller patientnära arbete.

Vårdstyrelsen kommer att följa utvecklingen av andel fast läkarkontakt och kontinuitet varje månad från och med 1 oktober detta år.