Uppsnabbat vårdstyrelsen 31 maj

Programarbete inleds för ny vårdcentral i Alunda

Nu är det klart att fastigheten Marma 3:14 förordas som lokalisering för den nya vårdcentralen i Alunda. Det rör sig om lokaler som Region Uppsala kommer att hyra av Östhammars kommun. Samtidigt anslås 600 000 kronor för programarbete för de nya lokalerna. Detta beslutade vårdstyrelsen idag.

I mars 2019 evakuerades den gamla vårdcentralen i Alunda, till följd av inomhusmiljön. Även frånsett dessa problem var fastigheten gammal, trång och bara delvis handikappanpassad. Detta i kombination med en växande befolkning i Alunda leder till behov av en helt ny vårdcentral, och vid sitt möte idag kunde alltså vårdstyrelsen förorda en lokalisering till fastigheten Marma 3:14.

En förstudie för en ny lokalisering har genomförts, till en kostnad av 450 000 kronor. Av denna framgick att möjligheterna till inhyrning i en idag existerande byggnad är små då en modern vårdcentral innebär en serie av krav på lokakerna. Istället måste Region Uppsala antingen förvärva egen mark och uppföra en ny byggnad, eller finna en extern fastighetsägare som uppför en byggnad där Region Uppsala sedan blir hyresgäst.

Region Uppsala går nu vidare med det sistnämnda alternativet. Östhammars kommun har redan ändrat i detaljplanen för fastigheten, och genomförandetiden bedöms nu till 33 månader (mot tidigare 51 månader i förstudien). Dagens beslut innebär alltså också att vårdstyrelsen anslår 600 000 kronor för programarbete för de nya lokalerna.

Den kalkylerade årskostnaden för de nya lokalerna landar på cirka 4,3 miljoner kronor.

Säbouppdragets omfattning och utformning ses över

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att beskriva och tydliggöra hur samordningsuppdraget ska se ut för läkarmedverkan i kommunens särskilda boenden (säbo). Detta ska sedan läggas till verksamhetsuppdraget för vårdstyrelsen/Nära vård och hälsa från 2022. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är coronapandemin och ett ökande behov av läkare, som kan jobba med patienterna på de kommunala särskilda boendena. Läkarmedverkan vid kommunens särskilda boenden, det så kallade säbouppdraget, är ett frivilligt tilläggsåtagande för vårdcentraler inom valfrihetssystemet (LOV) i Region Uppsala.

Under pandemin har Region Uppsala vidtagit flera åtgärder. Riktlinjer har uppdaterats, mötesforum har utökats och under en tid fanns en särskild beredskapslinje för läkare vid särskilda boenden. Därtill infördes en möjlighet för samordnaren vid Nära vård och hälsa att öka läkartiden vid ett särskilt boende vid ett utbrott av covid-19. Dagens beslutade översyn kan ses som en uppföljning av dessa vidtagna åtgärder.

Därtill fick hälso- och sjukvårdsdirektören nu i uppdrag att beakta förslagen från översynen, inför kommande förslag till revidering av förfrågningsunderlagen för LOV vårdcentral från 2022 (som ska beslutas av vårdstyrelsen i juni 2021).