Programarbete inleds för ny vårdcentral i Alunda

Nu är det klart att fastigheten Marma 3:14 förordas som lokalisering för den nya vårdcentralen i Alunda. Det rör sig om lokaler som Region Uppsala kommer att hyra av Östhammars kommun. Samtidigt anslås 600 000 kronor för programarbete för de nya lokalerna. Detta beslutade vårdstyrelsen idag.

I mars 2019 evakuerades den gamla vårdcentralen i Alunda, till följd av inomhusmiljön. Även frånsett dessa problem var fastigheten gammal, trång och bara delvis handikappanpassad. Detta i kombination med en växande befolkning i Alunda leder till behov av en helt ny vårdcentral, och vid sitt möte idag kunde alltså vårdstyrelsen förorda en lokalisering till fastigheten Marma 3:14.

En förstudie för en ny lokalisering har genomförts, till en kostnad av 450 000 kronor. Av denna framgick att möjligheterna till inhyrning i en idag existerande byggnad är små då en modern vårdcentral innebär en serie av krav på lokakerna. Istället måste Region Uppsala antingen förvärva egen mark och uppföra en ny byggnad, eller finna en extern fastighetsägare som uppför en byggnad där Region Uppsala sedan blir hyresgäst.

Region Uppsala går nu vidare med det sistnämnda alternativet. Östhammars kommun har redan ändrat i detaljplanen för fastigheten, och genomförandetiden bedöms nu till 33 månader (mot tidigare 51 månader i förstudien). Dagens beslut innebär alltså också att vårdstyrelsen anslår 600 000 kronor för programarbete för de nya lokalerna.

Den kalkylerade årskostnaden för de nya lokalerna landar på cirka 4,3 miljoner kronor.