Säbouppdragets omfattning och utformning ses över

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att beskriva och tydliggöra hur samordningsuppdraget ska se ut för läkarmedverkan i kommunens särskilda boenden (säbo). Detta ska sedan läggas till verksamhetsuppdraget för vårdstyrelsen/Nära vård och hälsa från 2022. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är coronapandemin och ett ökande behov av läkare, som kan jobba med patienterna på de kommunala särskilda boendena. Läkarmedverkan vid kommunens särskilda boenden, det så kallade säbouppdraget, är ett frivilligt tilläggsåtagande för vårdcentraler inom valfrihetssystemet (LOV) i Region Uppsala.

Under pandemin har Region Uppsala vidtagit flera åtgärder. Riktlinjer har uppdaterats, mötesforum har utökats och under en tid fanns en särskild beredskapslinje för läkare vid särskilda boenden. Därtill infördes en möjlighet för samordnaren vid Nära vård och hälsa att öka läkartiden vid ett särskilt boende vid ett utbrott av covid-19. Dagens beslutade översyn kan ses som en uppföljning av dessa vidtagna åtgärder.

Därtill fick hälso- och sjukvårdsdirektören nu i uppdrag att beakta förslagen från översynen, inför kommande förslag till revidering av förfrågningsunderlagen för LOV vårdcentral från 2022 (som ska beslutas av vårdstyrelsen i juni 2021).