Uppsnabbat vårdstyrelsen den 18 februari

Region Uppsala satsar på särskilda äldremottagningar

Nu startar Region Uppsala ett pilotprojekt med fokus på speciella äldremottagningar för målgruppen 75 år och äldre, som har eller riskerar att få stora vårdbehov. Först ut är hela 17 olika vårdcentraler spridda i länets samtliga åtta kommuner. Detta beslutade vårdstyrelsen idag vid sitt sammanträde.

Bakgrunden är, enligt ärendets handlingar, att antalet äldre personer med stora behov av vård och omsorg förväntas öka i framtiden. Hälso- och sjukvården behöver därför ställas om för att bättre kunna svara upp mot dessa utmaningar och behov. Satsningen på särskilda mottagningar för äldre är också en del av reformen Effektiv och nära vård, som bland annat handlar om att arbeta mer förebyggande och samordnat, och om att stärka den nära vården så att inflödet av patienter till sjukhusen kan minska.

Satsningen är ett pilotprojekt under 2021 - 2022, men planen är sedan att arbetssättet ska breddinföras på samtliga vårdcentraler i länet från och med 2023. Under fasen som pilotprojekt ska Region Uppsala skapa förutsättningar för vårdcentralerna att tidigt kunna identifiera målgruppen, och tillsammans med andra aktörer (till exempel kommunala verksamheter) utveckla de arbetssätt och metoder som på sikt ger bäst förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser för målgruppen (75 år och äldre med särskilda behov). Resultatet ska också följas upp systematiskt. Detta tros, enligt handlingarna, i förlängningen även resultera i ett minskat behov av slutenvård för denna grupp.

De första åren finansieras satsningen genom särskilda riktade statsbidrag, i längden ska arbetet bli en del av Region Uppsalas ordinarie arbete. Vårdcentralerna har valts ut för att representera såväl stad som landsbygd, och såväl privat som offentligt drivna vårdcentraler.

Den sammanlagda budgeten för 2021 är 15 miljoner kronor, större delen går till de vårdcentraler som ska ingå i projektet. Vad som utgör en ”äldre skör person” räknas fram utifrån ett poängsystem, där poäng ges för sådant som fem eller fler förskrivna läkemedel, två kroniska diagnoser eller fler, diagnos kopplad till psykisk ohälsa, dålig njurfunktion, antal besök på vårdcentral med mera.

De vårdcentraler som nu blir en del av pilotprojektet har alla visat intresse för att delta. I Uppsala kommun rör det sig om Almunge vårdcentral, Aros hälsocenter vårdcentral, Capio vårdcentral Liljeforstorg, Capio vårdcentral Sävja, Eriksbergs vårdcentral, Gottsunda vårdcentral, Nyby vårdcentral, PTJ Ultuna vårdcentral samt Ture Ålanders läkarpraktik. I Enköpings kommun är Doktor Wahlunds läkarmottagning och Enköpings husläkarcentrum aktuella. I övriga kommuner kommer Österbybruks vårdcentral, Knivsta vårdcentral, Skutskärs vårdcentral, Tierps vårdcentral, Östervåla vårdcentral samt Familjeläkarna Bålsta inklusive Skokloster att ingå.

Fler ska få nödvändig tandvård

Nu får hälso- och sjukvårdsdirektören uppdraget att nå fler personer med rätt till tandvårdsintyg, så att de kan få den tandvård de har rätt till. Detta efter beslut av vårdstyrelsen.

Många personer som vårdas av nära anhörig har ingen kontakt med kommunen eller psykiatrin. Följden blir att det troligen finns ett mörkertal av personer som inte får möjlighet till nödvändig tandvård, trots att de är berättigade. Här blir nu uppdraget att säkerställa att informationen om rätt till tandvård når ut.

Detta föreslås bland annat ske genom bättre samverkan mellan kommun och region, och att möjligheten till intyg förenklas genom att även bland annat distriktssjuksköterskor ska kunna styrka behovet så att regionen kan utfärda ett intyg. Regionens mobila sjukvårdsenheter som besöker personer i hemmet ska också ha kunskap om nödvändig tandvård och kunna hänvisa till rätt instans.

Bakgrunden är att (V) i november inkom med ett initiativärende till vårdstyrelsen, där de föreslog just detta. Initiativet väckte nu alltså bifall.