Leverans till R7e-arkiv

Arkivering av digital information drivs i projektform. I projektet ska deltagare från levererande verksamhet, it och den lokala e-arkivförvaltningen delta.

De uppgifter som ska bevaras exporteras från det format som finns i källsystemet till ett format som är anpassat för långtidsbevarande. För detta ändamål har xml-specifikationer tagits fram. Specifikationerna styr vilka uppgifter som ska exporteras och hur denna data ska struktureras. Dessa filer ska därefter importeras till R7e-arkiv.

Arbetet är omfattande och kräver delaktighet från både levererande verksamhet, it och den lokala e-arkivförvaltningen. Den centrala förvaltningen är med och ger stöd under projektets gång.

Informationstyper som hanteras i R7e-arkiv

  • Journaler/vårdinformation
  • Diarium
  • Ekonomi-handlingar
  • Personal och HR-handlingar

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer. 

info@r7earkiv.se