Barnhälsovårdens månadsblad maj 2022

2022-05-31

Aktuellt för dig som jobbar inom barnhälsovården.

Information

Att arbeta på BHV med barn som sover dåligt

Det finns nu en videofilm cirka 30 minuter lång om hur man kan arbeta med små barn sömn på BHV, att ge råd och stöd när barnets sömn är ett problem. Filmen följer Rikshandbokens text och kan ses som ett komplement till att läsa texten. Förslagsvis ger texten en grund och filmen blir ett komplement för att friska upp kunskaper kring rådgivning inför ett föräldrabesök. 

Vi vill poängtera att videofilmen är för BHV-personal i Uppsala län och ska inte delas med andra regioner. Filmen är inte heller avsedd för föräldrar utan enbart för personal.
Filmen är skickad per mejl. Kontakta gärna oss om ni inte har fått den.

Kunskapsstöd om att stödja och stimulera små barns kommunikations- och språkutveckling har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med representanter från barnhälsovården.

Generellt föräldraskapsstöd för att stärka föräldraförmågan har i samlad forskning visat sig ha gynnsam påverkan på barns kommunikations- och språkutveckling, även i familjer som lever i socioekonomisk utsatthet.

Den viktigaste slutsatsen i kunskapsstödet är att barns kommunikations- och språkutveckling går att påverka genom universella insatser till alla föräldrar och barn. På BVC ges både information och stöd till föräldrar för att uppmuntra och stärka deras förmåga att ge uppmärksamhet, lyssna och kommunicera med barnet.

– Ett lyhört föräldraskap, en responsiv kommunikation och gemensam uppmärksamhet handlar om att barn och föräldrar kommunicerar med varandra om det de ser, gör och känner. Till exempel att läsa en bok och prata om det de ser i bilderna, att sjunga eller leka tillsammans och sätta ord på saker såsom handen, ögat, bollen och trädet. Allt detta stimulerar barnet till att utveckla sin förmåga till kommunikation, sitt språk och ökar barnets ordförråd, säger Gudrun Lundgren som är en av de personer som tagit fram kunskapsstödet.

Nytt kunskapsstöd om små barns språkutveckling (socialstyrelsen.se)

Information om tal, språk och kommunikation

Det finns en uppsjö av hemsidor, appar och konton på sociala medier med fokus på att informera om barns språkutveckling och ge råd till vuxna hur de kan stötta sitt barns språkutveckling. Vi har samlat bra tips i två separata dokument, ett lite längre dokument till er som arbetar på BVC och ett att ge ut till föräldrar. Det dokument som är till er på BVC innehåller information om hemsidorna och vart du kan hitta olika sorters information. Vi har delat in dokumentet i områdena Samspel och tidig kommunikation, Språklig stimulans, Stamning, Språk- och talsvårigheter, TAKK och Bildstöd för att du lätt ska hitta den hemsida du vill visa föräldern. Gå gärna in och läs på hemsidorna innan du visar den aktuella sidan för en förälder. Det andra dokumentet är våra absoluta bästa tips samlade på en sida. Detta kan ni gärna dela ut till föräldrar.
Dessa dokument är skickade till er per mejl. Hör gärna av er om ni inte fått dem.

Upptäcka och stödja barn utsatta för våld i nära relationer

Är namnet på en ny text i Rikshandboken. Den innehåller definition, förekomst, riskfaktorer och konsekvenser av våld i nära relationer och hur barnhälsovården kan upptäcka och stödja barn som är utsatta.
Text i Rikshandboken

Lika många brände sig

Svenskarna prioriterar sin hälsa. Samtidigt är andelen svenskar som bränt sig under 2021 densamma som under 2020 – men allt fler upplever att det inte är hälsosamt att bli solbränd. Det är den största attitydförändringen som setts i svenska solvanor sedan 2016, visar Strålsäkerhetsmyndighetens rapport ”Sveriges solvanor 2021”.
Vill du uppdatera din kunskap så finns en kortare webbutbildning på Regionala Cancercentrum i samverkan.

Solråd för barn 0–6 år

Rikshandbokens avsnitt Barn och sol.

Snart kommer en uppdaterad version av affisch Sunda Solvanor att mejlas till era funktionsbrevlådor att skriva ut och sätta upp på er mottagning.

1177 har en sida att visa och  eller hänvisa föräldrar till.

Så skyddar du dig mot solen.

Oförändrade rekommendationer om D-vitamin

Det har kommit en fråga om eventuell D-vitaminöverdos. Det blir inte överdos om barnet får 5 droppar som ordinationen är + berikad ersättning.

Finland har ändrat sin rekommendation så att barn som får bröstmjölksersättning ska ha färre droppar, men i Sverige anser Livsmedelsverket att det blir för krångligt för föräldrar och BVC att hålla på med olika rekommendationer. Alltså ingen förändring av rekommenderad dos D-vitamin.

Övre gräns för D-vitamin intag är 50µg/dag för barn och 100µg/dag för vuxna.

Babyro-vaggorna (kolikvaggorna) finns nu för utlåning hos Svenska kyrkans barnverksamhet

Vi (Svenska kyrkan) är väldigt glada över gåvan från Special BVC och kommer inom kort att placera ut vaggorna i församlingar runt om i Uppsala län. Vaggorna finns att låna för alla familjer oavsett religion och bakgrund.

Svenska kyrkan inbjuder till öppen förskola och andra öppna mötesplatser för barnfamiljer. Vi har som grundläggande uppdrag att vara ett stöd för familjer med barn 0–5 år. Genom gemenskapsfrämjande åtgärder som sångstunder, pyssel och lek stärker och stödjer vi samspelet mellan barn och föräldrar. Vi har även pass utomhus för att inspirera familjer att vara ute i naturen på egen hand.
Informationsblad har skickats till er per mejl. Hör gärna av er om ni inte fått det.

Publicerat på webben sedan förra månadsbladet

Det har varit svårt att komma åt vaccinationsscheman via WHO:s webb. Nu har WHO uppdaterat sina webbsidor om vaccinationer och de nya länkarna finns här.

Nytt i DocPlus

Åtgärder vid utfall hälsoformulär inom BHV - Avseende barns beteende vid 3, 4 och 5 år (docplus)

Syftet med dokumentet är att förtydliga vilka åtgärder som kan vidtas vid utfall på hälsoformulären inom barnhälsovården. För vägledning kring vad som är ett utfall se: Manual för hälsoformulär vid respektive ålder. Dokumentet har tagits fram då det funnits behov av förtydliganden av lämpliga åtgärder vid utfall på hälsoformulären när det gäller barns beteende. Barn med misstänkt autism eller utvecklingsförsening fångas ofta upp via språkscreeningen inom BHV. När BHV endast remitterar barnet till logoped kommer logopeden vid behov remittera till MBHV-psykolog på snabbspår.

När det gäller barn med utagerande beteende, svårigheter med överaktivitet och impulsivitet kan detta vara ett tecken på ADHD. Oavsett om barnet får en diagnos nu eller i framtiden behöver föräldrar få stöd i föräldraskapet så snart som möjligt. För att en ADHD-diagnos ska kunna övervägas måste barnet ha svårigheter i minst två miljöer som påverkar barnet i stor omfattning. Innan en utvecklingsbedömning av psykolog ska övervägas ska familjen ha fått stöd i föräldraskapet och anpassningar måste vara gjorda i förskolan. Om barnet fortsatt har stora svårigheter trots dessa insatser kan remiss till MBHV-psykolog övervägas.

Ansvarsfördelning vid utfall inom BHV. Kommunikation, utveckling och beteende hos barn 2,5–5 år: insatser för uppföljning, utredning och stöd i Uppsala län (docplus)

Detta är ett samverkansdokument som beskriver respektive verksamhetsansvar för att stödja barns utveckling, identifiera barn med behov av särskilt stöd och erbjuda insatser för att utreda barnets behov samt stödja barnet och föräldrarna. Syftet med dokumentet är att vara till stöd för personal inom berörda verksamheter. Tanken är att det till exempel kan användas som en översikt, i introduktion av nya medarbetare eller i kommunikation med andra instanser

Cosmic

Överlämnande av information från BHV-journalen via Ceså till elevhälsans medicinska insats

En liten påminnelse om rutinen inför överlämnande till skolsköterska.
Vid barnets femårs-besök på BVC ska alltid blanketten ”BHV_Elevhälsan sammanfattning” fyllas i. Det görs helt elektroniskt i Cosmic. Även medföljande förälders namn skrivs direkt in i blanketten i Cosmic. Kontrollera gärna en extra gång att frågan om samtycke för överlämning är besvarad.

Avsluta anslutningsöversikten och barnhälsovårdsärende i perioden juni–15 augusti. För de enstaka barn som har ett sista återbesök till BVC under denna period så avslutas anslutning och barnhälsovårdsärende efter det besöket. Elevhälsan tar över ansvaret för barnet i och med skolstart, undantaget vaccinationsansvaret som åligger BVC fram till start i årskurs 1.

Inkommande kopia på annan regions BHV-journal ska alltid sammanfattas på blanketten ”BHV_Pappersjournal sammanfattning” Cosmic.

Mer information om "överföring av barnhälsovårdsjournal BVC – CESÅ – EMI" (docplus)

Nytt arbetsformulär för hembesök till nyfödd

Det kom förslag om uppdatering av hembesöksformuläret i samband med arbetet med En förälder blir till. Nu är kapitelnamnen inlagda som ett förslag till ämnen att ta upp med familjen. Det har också kommit önskemål om en fråga för att kunna fånga upp tex ADHD eller psykisk ohälsa. Anamnesrutan har uppdaterats med ett förslag på frågan om Annan långvarig sjukdom. Då webben nu har hårdare krav på tillgänglighetsanpassning så har den uppdaterade versionen inte kunnat läggas upp där så den bifogas detta Månadsblad att använda så länge.

Vaccinationer

Gratis TBE-vaccin för barn 3–18 år

Sedan gratis TBE-vaccination för barn 3–18 år infördes tidigare i år hr över 9000 barn fått vaccinet. Kommunikationsavdelningen arbetar med att ta fram en informationsaffisch att sätta upp på BVC. Den får en kortare text samt QR-kod till mer information.

TBE-vaccinering ingår inte i BHV-uppdraget utan ska ske inom distriktssköterske- alt. husläkarmottagningens uppdrag alternativt på vaccinationsbyrå. Däremot är det önskvärt att familjen upplyses om att TBE-vaccinering är gratis för barn 3–18 år när de kommer på 3 års besöket och följande upp om barnet vaccinerats vid 4 års besöket.

Batchnummer

Det händer att Batchnummer felaktigt matas in med små bokstäver i Läkemedelsmodulen det rapporteras då inte in till Nationella vaccinationsregistret.

Batchnummer tas alltid från ytterförpackningen och innehåller endast stora bokstäver.

Beställa vaccin

Barnhälsovården har ett vaccinavtal som reglerar vilka vaccin som är upphandlade och ska användas. Information om det samt kontaktuppgifter till leverantör finns på Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet — Adda - Fd SKL Kommentus , scrolla ned en bit och klicka på pluset vid ”Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2018” för att hitta informationen.

Utbildningar

Alla våra utbildningar hittar du här

Övrigt

Teamsmöte med chefer för BVC den 24 maj.

Barnhälsovårdens länsavdelning träffade verksamhetschefer/gruppchefer på BVC. Initiativet till dessa möten togs i början på covid-pandemin med syfte att förbättra kommunikationen med chefer som har beslutsmandat gällande bland annat ekonomin och personal på BVC. Det går bra att övriga medarbetare på BVC deltar, men då är det chefen som vidarebefordrar mejlet med deltagaralänken. Vi beslutade på mötet att vi träffas en gång per termin även i höst. Minnesanteckningarna skickades ut 25 maj till VC-chefer och funktionsbrevlådor.

Nästa möte: tisdag den 15/11 kl. 14-14,45

Barnspecialistmottagningarna i länet, sommaren 2022

Information om sammanslagning av mottagningar under sommarsemesterperioden

Barnspecialistmottagningarna i Enköping, Tierp och Östhammar har stängt vecka 28–31. Mottagningen i Knivsta har stängt vecka 27–31.
Mottagningen i Uppsala har öppet hela sommaren med reducerad bemanning.

Nyföddhetsundersökning för mottagningarna Enköping, Tierp samt Östhammar kommer att genomföras på mottagningen i Uppsala Muninhuset, Islandsgatan 2, 4tr.

Bilirubinprovtagning utförs enligt normal rutin när familjen befinner sig på hemorten. Om familjen befinner sig i Uppsala så utförs den på Akademiska sjukhusets laboratorium ingång 70.

Tjänstetelefon Barnspecialistmottagningen Uppsala Munin 018-611 89 50.

Patienters ärenden via 1177 för alla mottagningar hanteras som vanligt men med något längre svarstider. All information om våra kontaktuppgifter finns på 1177.se.

Verktygslådan för amningsstöd

För att underlätta sommarens arbete med att ge information och stöd kring amningsfrågor har vi tillsammans med mödrahälsovården skapat ett dokument med länkar om bland annat om första amningen och amningskomplikationer. Dokumentet Verktygslåda för amningsstöd bifogas detta månadsblad. 

Amningshörna ska underlätta för patienter: ”Bara positiva reaktioner”

BVC på Bålstadoktorn har lanserat en alldeles egen amningshörna. Något som har fått väldigt positiva reaktioner från patienter.

– Det är så lite vi har gjort för att skapa denna yta, vi har inte köpt något extra utan bara tänkt vart vi ska placera hörnan. Därför hoppas jag att detta ska kunna inspirera andra att göra likadant eftersom det är så enkelt, säger Rose-Marie Gardström som är distriktssköterska på BVC vid Bålstadoktorn.

Amningshörnan är placerad i ett utav väntrummen på mottagningen. Rose-Marie Gardström och hennes kollegor har fixat i ordning så man sitter gömd bakom en kontorsskärm i en vriden fåtölj framför ett fönster. I hörnan finns det också kuddar, en flaska med rent vatten varje dag samt amningsbroschyrer.

– Jag har virkat två bröst ett är lila-grönt och ett röd-gult, tanken är att vi ska hänga dessa i hörnan och pynta med, säger hon.

Reaktionerna från patienterna har varit positiva och många vill gärna nyttja amningshörnan berättar Rose-Marie Gardström. Om de hade fria medel och större utrymmen att röra sig med så hade de utrustat hörnan med en mer rigorös fåtölj i ett avskilt rum.

– Vi har fått provat oss fram och nu har vi hittat en bra lösning som många uppskattar, säger hon.

Ros-Maries tipsar också om att kopiera upp amningsobservationsformuläret från RHB att ha med vid första hembesöket, redo om det behövs.

Ny administratör!

Hej hej, Caroline heter jag och är ny administratör och ersättare för Michaela. Jag började för nästan precis en månad sen och trivs redan otroligt bra här. Jag har tidigare varit på regionen i cirka två år och arbetat på bland annat säkerhetsavdelningen, administration och ekonomi samt på avdelning i 30-huset. Jag ser verkligen fram emot att få lära känna er alla och tveka inte att höra av er om ni behöver.

Kontakt

Sara Nielsen

Specialistsjuksköterska