Barnhälsovårdens månadsblad augusti

2021-08-30

Aktuellt för dig som jobbar inom barnhälsovården.

Information

Teambesök vid 3-årsålder inom barnhälsovården

Som ett led i att uppnå en jämlik barnhälsovård i Sverige har Blekinge Tekniska Högskola (BTH), tillsammans med Region Blekinge och Region Uppsala, tagit fram en utbildningsfilm för dem som arbetar inom barnhälsovården. Filmen visar ett teambesök vid 3-årsålder enligt BHV:s nationella program som infördes år 2015.

Filmen är 15 minuter lång och kan använda vid introduktion av ny personal på BVC och som inspiration / diskussionsunderlag när ni har planeringsmöten i era barnhälsovårdsteam.

Den finns på Rikshandboken under Metoder och riktlinjer tillsammans med ytterligare fortbildningsmaterial.

Uppdaterad rutin om EPDS

Rutinen gäller användande av EPDS vid både vid det enskilda samtalet med den födande föräldern vid 6–8 veckor och samtalet med den icke-födande föräldern vid 3-5 månader.

EPDS screening, rutin i Region Uppsala inom BHV” har uppdaterats med förtydligande av avsnittet ”Vägledning vid olika utfall”. För bästa omhändertagande av föräldrar som screenar 16 poäng eller mer behövs en bedömning av husläkare tillsammans med remiss till psykolog eller psykiatri utifrån det behov som framkommer i anamnessamtalet.

I rutinen ”Målgrupp för mödra- och barnhälsovårdspsykologer” ges vägledning angående vilka patienter som ska remitteras till mödra- barnhälsovårdspsykologerna.

Kostnadsfri webbaserad konsultation av SUF-Kunskapscentrum

Från och med denna höst kan du som arbetar inom Uppsala läns kommuner/region Uppsala boka in dig för konsultation i ett avidentifierat ärende som berör föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn.

En konsultation kan ge bättre förståelse om fungerandet hos föräldern genom att ringa in kognitiva funktioner (både styrkor och svårigheter) och dess påverkan på föräldraskapet.

Det är inte av betydelse för konsultation om det finns en konstaterad diagnos hos föräldern eller inte. Det är behoven och fungerandet som står i fokus tillsammans med barnens uppväxtvillkor och utformning av stöd. Vid konsultationen kan du få tips på kommunikativt och kognitivt stöd för att underlätta förståelse av information som ges vid besöket samt vägledning om stödinsatser.

Tiderna fördelas efter principen ”först till kvarn” och ges måndagar jämna veckor mellan kl. 13.00-15.30. En konsultationstid är på 45 min. Förfrågan ska ha inkommit senast torsdag ojämn vecka. Anmäl intresse via Anmälan till konsultation och besök Konsultation (regionuppsala.se) för mer information. Se även bifogat informationsblad.

Vänliga hälsningar Sandra Melander

SUF-gruppen

Varje kommun har en SUF-grupp för samverkan kring familjer där föräldrarna har kognitiva svårigheter. Den lokala SUF-gruppen i Uppsala söker ytterligare en representant från BVC för att bidra med sin kompetens och kännedom av Barnhälsovård tex ge information om BVC.s utbud till gruppen. I de lokala SUF-grupperna ingår yrkesverksamma från exempelvis socialtjänst, mödrahälsovård, barnhälsovård, förskola, skola, habilitering, omsorg, psykiatri samt personal från SUF-Kunskapscentrum. Mer info angående lokala SUF-grupper: lokala suf grupper (regionuppsala.se)

Förtydligande om språkscreeningen

Vi vill påminna om att alla barn ska erbjudas språkscreening vid 2,5 års ålder enligt det nationella programmet, även de barn som redan har kontakt med logoped/ psykolog och/eller barnläkare. I RHB finns information om språkscreeningen och anvisningar om när remiss ska skickas till logoped, sök under fliken Metoder och riktlinjer.

Ny information om stamning

Ett alldeles nyproducerat informationsblad om stamning hos barn i förskoleåldern finns nu på Region Uppsalas patientinformationssida. Detta kan lämnas ut på BVC till föräldrar och andra anhöriga som har frågor om stamning hos barn. Bladet som är skrivet av logopederna Maria Törnhage och Emilia Gajsek ersätter den broschyr om stamning som tidigare fanns i DocPlus.

Här är en länk till dokumentet Stamning hos förskolebarn  

Föräldravägledning Triple P

Ibland är det svårt att vara förälder. Med föräldravägledningen Triple P kan det bli lättare.

I Uppsala kommun kan du få vägledning i ditt föräldraskap Uppsala kommun Triple P. Det står för programmet för positivt föräldraskap och syftar till att stärka positiva relationer mellan föräldrar och barn. Programmet bygger på lång erfarenhet av evidensbaserad forskning och den ges på tre nivåer; föreläsning, grupp och individuellt. Kursledarna är certifierad utbildad förskolepersonal.

Uppsala kommuns Triple P riktar sig till familjer i Uppsala kommun. Triple P är gratis.

Till era funktionsbrevlådor bifogas ett anslag riktat till föräldrarna att sätta upp på BVC.

Kvinnobyrån erbjuder föräldrastöd

Föräldrautbildningen Trygghetscirkeln är en utbildning med fokus på att reflektera kring föräldraskap för att skapa trygghet för sina barn och sig själv. Båda föräldrarna kan delta.

Kvinnobyrån är en stödverksamhet som riktar sig till främst kvinnor som varit utsatta för någon form av hot och våld i en relation. För dessa en samtalsgrupp och kvällsgruppen för mammor och barn. Till era funktionsbrevlådor bifogas informationsblad att vid behov dela ut.

Socialtjänstens föräldrastöd

Socialtjänstens familjeenhet/familjeteam i respektive kommun anordnar föräldrastöd. De erbjuder både enskilda samtal och gruppinsatser. Vilka metoder som används varierar mellan kommunerna. Exempel på gruppinsatser är COPE, Blomstra föräldrastöd, Barn i föräldrars fokus och Har Alla Barn i Centrum. Kontakta er familjeenhet/familjeteam eller sök på kommunens hemsida för att hitta information att delge föräldrarna utifrån behov.

Utbildningar

Barnhälsovårdens fortbildningsdag 15 och 28 september

Program förmiddag 
Tillsammans med MHV och öppna förskolorna fortsätter utbildningen för jämställt föräldraskap utifrån materialet ”En förälder blir till”. Fokus blir erfarenhetsutbyte, hur har det gått? Har ni kommit igång? Föredragshållare Lena Gunnarsson leder uppföljningen av ert arbete och föreläser om stjärnfamiljen.

Program eftermiddag 
BCG-vaccination. Teori PPD och BCG. Lungsjukvården berättar om den praktiska delen av BCG-vaccination. Barnhälsovårdssjuksköterskor som börjat vaccinera berättar om sina erfarenheter och delar med sig av praktiska råd. 

Målgrupp, all personal på länets barnavårdscentraler.

När: 15 och 28 september, kl. 8.15-16.30. Samma program båda dagarna.

Var: via Teams 

Anmälan: Anmälningsformulär
Deltagarlänk skickas till den i anmälan inskrivna mejl-adressen.

Konsult-BVC

Sjuksköterskor och läkare på BVC välkomna! Efter pandemi-avbrottet söker vi oss tillbaka till former för Konsult-BVC. Kom gärna förberedd med dina kluriga patienter att diskutera i grupp och med barnläkare från Barnspecialistmottagningen. Obs, endast avidentifierat patientmaterial över Teams.

Läs mer och få tillgång till länkarna här.

Kurs i screeningaudiometri

Detta är en kurs för alla som inte fått formell utbildning i lekaudiometri för 4-åringar. Kursen arrangeras och hålls av Hörsel- och balansmottagningen på Akademiska Sjukhuset.

Program och anmälningsblankett har mejlats till era funktionsbrevlådor den 17 augusti.

När: 20–21 oktober

Var: Gemzellsalen, ingång 95–96, NBV, Akademiska Sjukhuset

Anmälan: Sista anmälningsdag fredagen 1 oktober. Antalet platser är begränsade. Frågor angående kursen kan besvaras av Anne Strand och Sofie Järlesäter. Tel.nr: 018–6110313, e-post: anne.strand@akademiska.se eller sofie.jarlesater@akademiska.se

Kostnad: 3000 kr, exkl. moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe.

Teamsträff för handlingsplan Jämställt föräldraskap 

För hjälp och inspiration i arbetet med handlingsplan till delarna av En förälder blir till.

När: 5 oktober kl. 13.00-14.00. Anmälan: ingen föranmälan

Var: via Teams. Länk för deltagande finns här.

Fortbildning via Teams med BHV-sjuksköterskor för 2021.

Preliminärt program: MBHV-psykologernas utvecklingsarbete. Uppdatering av hälsoformulären. Information om kommande screening av flerspråkiga barn. Era övriga frågor.

Har ni önskemål om fortbildning mejla oss gärna.

När: 18 november kl. 13.00-15.00.
Var: via Teams. Länk för deltagande finns på vår hemsida under Utbildning.
Anmälan: ingen föranmälan.

BarnSäkert2-utbildning, reservera datum

BarnSäkert2 planeras för att bredd-införas inom barnhälsovården i hela Region Uppsala från och med 2022. BarnSäkert2 syftar till att identifiera psykosociala riskfaktorer i familjer, som kan leda till att barn far illa och erbjuda hjälp till åtgärd. Utbildning kommer att hållas under en heldag på Uppsala slott och ske tillsammans med familjebehandlare från kommunens förebyggande enheter/socialtjänsten.  

Vi erbjuder tre olika datum med samma innehåll.  
När: 16/11, 24/11 och 3/12.   
Inbjudan och länk för anmälan kommer längre fram.

Motiverande samtal, grundutbildning

I höst hålls grundutbildning i motiverande samtal i Uppsala och Enköping. Inga förkunskaper behövs. Kursen på tre heldagar vänder sig till anställda inom offentlig och privat primärvård. Men i Enköping är kursen i första hand är för anställda vid Lasarettet övriga är välkomna i mån av plats. Mer information finns bifogat mejlet med månadsbladet till er funktionsbrevlåda.

Teamsmöte med chefer och medarbetare på BVC den 19 oktober kl. 14.00-15.00

Inbjudan har skickats till alla funktionsbrevlådor samt chefer.

Preliminär agenda för mötet:

  1. Personalsituation sommaren
  2. Hur ska vi arbeta för att förbättra följsamheten av rutinerna på BVC?
  3. Implementering av barnsäkert
  4. Era frågor

Kommande fortbildningsdagar 2022

Nedan ser du datum för fortbildningsdagarna våren 2022. På förmiddagarna fortsätter utbildningen i arbetet för jämställt föräldraskap utifrån materialet ”En förälder blir till”. Eftermiddagsprogrammet och anmälningslänk kommer senare.

Reservera gärna datumen i era tidböcker.

Fortbildningsdag 1: 26 januari och 1 februari, kl. 8.15-12.00. Samma program båda dagarna.
Fortbildningsdag 2: 20 april och 28 april, kl. 8.15-12.00. Samma program båda dagarna.

Övrigt

Med makt kommer ansvar

Länsstyrelsen Uppsala Län bjuder in till ett lunchseminarium med temat "Med makt kommer ansvar- att se och erbjuda stöd till de barn som lever i familjer där det förekommer riskbruk, missbruk och beroende." Barn i familjer med missbruk är utsatta och ofta även dolda för samhället. Med stöd finns stora möjligheter för dessa barn till ett bra liv.
När: 6 september
Var: via Skype
Anmälan: följ länken för att komma till anmälan. Sista anmälningsdag 30 augusti.

Med makt kommer ansvar – att se de utsatta barnen | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Att stödja föräldrar till barn och unga som begår brott eller är brottsutsatta

Länsstyrelsen bjuder in till en temaförmiddag med tema ”Att stödja föräldrar till barn och unga som begår brott eller är brottsutsatta.”

Temadagen riktar sig till personer som arbetar direkt med föräldrar eller andra viktiga vuxna som finns i barn och ungas närhet.

Syftet med temadagen är att utbyta erfarenheter och kunskap, att uppmärksamma lokala behov och att tillsammans utveckla och stärka den starka skyddsfaktorn; föräldrar och andra viktiga vuxna. Temat ska även inkludera hur vi når alla i målgruppen med ett behovsanpassat stöd och utifrån barnets bästa.

När: 28 september, kl:09.00-12.15
Var: via Skype
Anmälan: följ länken för att komma till anmälan. Sista anmälningsdag 20 september

 Att stödja föräldrar till barn och unga som begår brott eller är brottsutsatta | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se)

Nya medarbetare och chefer? 

Vänligen mejla barnhalsovarden@akademiska.se om ni har bytt arbetsplats, fått nya kollegor eller ny chef.

Kontakt

Hitta på sidan