Barnhälsovårdens månadsblad januari 2022

2022-01-31

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

Nya medarbetare och/eller chefer?

Alla som börjar arbeta med barnhälsovård erbjuds en introduktion (digital / besök) med information om och svar på frågor om barnhälsovårdsuppdraget och BHV-journalen. Detta är ett komplement till bas- och EPDS-utbildningarna.
Meddela oss om du byter arbetsplats, får nya kollegor eller ny chef.

Nytt DocPlus-dokument om icke medicinsk omskärelse av pojkar
Region Uppsala har sedan tidigare ett beslut om att inte utföra icke medicinsk omskärelse på pojkar av kulturella eller religiösa skäl. Många föräldrar som kommer till BVC önskar få information. Det är viktigt att informera föräldrarna om barnets rättigheter och komplikationsrisker. För föräldrar som ändå avser att genomföra detta ingrepp hänvisa till seriös aktör i Stockholm.
Läs dokumentet för mera information, "icke medicinsk omskärelse på pojkar".

Nya regler om fastställande av föräldraskap från den 1 januari 2022

Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig, kan du läsa här.

De nya reglerna innebär att föräldraskap ska förutsättas (dvs automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik. Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att detta kan hävas (upphöra) om det senare visar sig att de rättsliga förutsättningarna inte är uppfyllda.

Hälsosamma vanor som film på olika språk

Transkulturellt centrum i Stockholm har gjort filmer på engelska, arabiska och ryska som kan användas i mötet med föräldrarna på BVC. De handlar om första tiden med barnet, råd om kost, motion och annat nyttigt. Filmerna kan visas individuellt eller i grupp och tar ca.15 min per film

Rädda Barnens podcast om nyanlända ensamstående mammor.

I fem avsnitt beskriver nyanlända mammor och deras barn själva sin situation, sina drömmar och sina utmaningar. I varje avsnitt samtalar även yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter dessa mammor i sitt arbete eller i sina ideella engagemang om hur de kan bidra till att mammorna ska bli så bra bemötta som möjligt.

Föräldrastöd

För dig som leder föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård. Det har publicerats en ny bok med titeln ”Forskning, tillämpning och metoder om ledarskap för välfungerande grupper inom mödra- och barnhälsovård”. Författarna verkar inom pedagogik, vårdvetenskap och psykologi, och bland mycket annat lyfter de föräldrars förväntningar, ledarrollen och strategier för att hantera utmaningar.

Infoteket om funktionshinder

Infoteket om funktionshinder finns för dig (både i professionen och som privatperson) som vill veta mer om olika funktionsnedsättningar och diagnoser.

Här kan du:

 • Läsa och låna böcker, tidskrifter och filmer på biblioteket.
 • Hämta gratis informationsmaterial och fakta om olika funktionsnedsättningar.
 • Få vägledning om samhällets stöd och service och vart du ska vända för råd, stöd, behandling och hjälpmedel.
 • Få tips om bildstöd, appar och smarta lösningar som kan göra vardagslivet enklare.
 • Ta del av föreläsningar och andra evenemang.

Den sjätte april ges föreläsningen “Kom igång med lek och kommunikation” som baseras på webbsidan "tidig intervention" som många av er i oktober 2018 fick information om på fortbildningsdagen.

Pappa trots allt

SUF-kunskapscentrum arrangerar "pappa trots allt (PTA)". Det är en gruppverksamhet för pappor med kognitiva svårigheter som inte bor tillsammans med sina barn på grund av placering i familjehem eller att barnen bor tillsammans med den andra föräldern.

Att få träffa andra pappor i en liknande situation har många, positiva effekter för de själva och deras barnen, detta kan ni läsa mer om här:

PTA gruppen är öppen för pappor från hela Uppsala län, Det behövs mellan 6–8 pappor för att starta en grupp. Gruppledarna, Rode och Eva, önskar att redan nu börja få en uppfattning på hur många pappor som kommer kunna tillfrågas och som eventuellt skulle vilja vara med i PTA. Deras kontaktuppgifter finns i de bifogade informationsbladen, ett till professionella och ett till papporna.

Även en "mamma trots allt"- grupp planeras att starta under våren. Ni får gärna höra av er till Rode om ni känner till mammor som kan vara aktuella för gruppen.

Utvärdering ny rutin för överlämnande av BHV-journalen från CESÅ till EMI

Tack till er som tog er tid att svara på enkäten gällande den förändrade överlämnande rutinen.
I svaren från BHV-sjuksköterskor och skolsköterskor framkommer att de flesta upplever att förändringen underlättar för dem. Läs mer i den bifogade presentationen "utvärdering av ny rutin".
Skolsköterskorna uppger att vårdnadshavares samtycke till överlämning ofta saknas och att vaccinationsdokumentationen inte alltid är tydlig. Ett förslag är att ni i samband med att ni avslutar barnets anslutningsöversikt kontrollerar att alla uppgifter är ifyllda på blanketten.
Några frågar vilka uppgifter som lämnas till skolsköterskan, det och mycket annat står i rutinen "överföring av barnhälsovårdsjournal" BVC-CESÅ-EMI

Vaccinationer

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rådet om vad man ska göra om barnet spottar eller kräks upp rotavirusvaccinet. I tidigare skrivningar stod det att en ny dos kan ges vid samma vaccinationstillfälle. Nu gäller följande: dosen räknas som given dos och ingen extra dos ska ges.

Uppdaterade texter finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Utbildningar

Övrigt

Utbildningsradion (UR) tipsar om språkutvecklande barnprogram på svenska. Många barn i förskoleåldern som har ett annat modersmål än svenska behöver komma ännu mer i kontakt med det svenska språket. UR har nu skapat en affisch som kan sättas upp på BVC för att tipsa familjer om deras språkutvecklande barnprogram på svenska.

Affisch om kemikalier i barnets vardag

Under februari kommer ni att få ett utskick med affischer som berör tips och råd till gravida och föräldrar för att minska sin och sina barns exponering för onödiga kemikalier. Affischerna ska fungera som ett stöd för verksamheten och bör placeras på anslagstavlorna i BVC väntrum. Den utskickade affischen har tagits fram av regionens miljöenhet samt Arbets- och Miljömedicin i Uppsala.  
Vid svåra frågor om kemikalier är ni välkomna att vända er till Arbets- och miljömedicin i Uppsala, ammuppsala@akademiska.se, 018–6171475.
Önskar ni fler affischer/eller om ni inte fått några under våren så kontakta Linda Dunder vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala; linda.dunder@medsci.uu.se 

Broschyren "När barnet är sjukt" har kommit i en ny upplaga oktober 2021

Den beställs från webbplatsen www.smittupp.nu under fliken FRISK i förskolan och broschyrbeställning, kostnadsfritt. Uppge i beställningen:

 • Hur många exemplar önskas?
 • Till vilken BVC?
 • Var önskar ni hämta beställningen  på Smittskyddsenheten, Dag Hammarskjölds väg 60 eller närmaste vårdcentral)
  Observera att restriktioner/rekommendationer på grund av pandemin är överordnade rekommendationerna i ”när barnet är sjukt”. Vårdpersonal gör bedömningen om det finns medicinska skäl för att göra avsteg från rekommendationerna i broschyren.
 • Smittskydd: "smittsupp december 2021"

Frisk i förskolan

Frisk i förskolan är ett koncept som syftar till att öka kunskapen om hygien, infektioner, smittspridning och antibiotikaresistens inom förskolan. "frisk-konceptet" innebär att

 • all förskolepersonal inom en kommun genomgår utbildning som anordnas av Smittskyddsenheten
 • förskolorna i kommunen inventerar sina hygienrutiner och vid behov implementerar uppdaterade gemensamma riktlinjer om infektionssjukdomar och hygienrutiner för förskolorna i kommunen
 • förskolorna aktivt arbetar med information till vårdnadshavare, och inför gemensamma riktlinjer när sjuka barn ska vara hemma

Information om frisk-konceptet och erbjudande om videoutbildning har erbjudits alla kommuner i Uppsala län. Konceptet är implementerat i Knivsta, Östhammar och Enköping.  I Uppsala kommun planeras införandet under 2022.

En bok på väggen

Med tanke på avrådan om att ha leksaker, böcker och tidningar i väntrummen så kom ett tips från öppna förskolan – en bok på väggen. Laminera bokens sidor och sätt upp på väggen så fångas förhoppningsvis barnets intresse och föräldern läser sagan / pratar om bilderna. På bilden har boken satts upp på golvet.

Man har klistrat fast sidor ur en bok på golvet

Kontakt