Barnhälsovårdens månadsblad januari-februari 2023

2023-02-10

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

Månadsbladet kommer varannan månad

Från och med 2023 kommer månadsbladet att utges varannan månad, med totalt sex nummer per år. Följande datum gäller för utskick under 2023:
6 februari
3 april
5 juni
28 augusti
23 oktober
11 december
Har du något som du vill ska uppmärksammas i månadsbladet? Skriv i så fall till steven.lucas@akademiska.se

Ny rutin från 1 januari 2023 för konsultationsremisser till barnhälsovård/barn

“barnhälsovård/barn” som har varit mottagningsenhet för remiss ändras till “Barnspecialistmottagning Munin Uppsala”.
Detta gäller alla remisser från BVC som går till Centrala barnhälsovården såsom vaccinationsfrågor och konsultationsfrågor från BVC. Konsultationsremiss ska innehålla en tydlig frågeställning och bakgrund. Använd inte e-post eller messenger i Cosmic-journalen vid patientärenden, det kan innebära risk för fördröjning.
Observera att du alltid ska skicka alltid in originaldokument gällande vaccinationer för inscanning.


Special-BVC som remissinstans upphör vid årsskiftet - nya vägar för remiss "barn med ät- och/ eller sväljsvårigheter"

Från 1/1 2023 kan BHV-sjuksköterska och läkare på VC/BVC skicka remiss till ätteamet på Barnspecialistmottagningen, Muninhuset. Använd remissmall "barnspecmottagningen ätteamet – vårdbegäran. Länk till rutindokument: Remisskriterier till ätteamet på Barnspecialistmottagning i Muninhuset
Vi tar emot barn 0–12 år med ät- och/eller sväljsvårigheter.
Grundarbete ska först ske på BVC enligt kapitlet ätsvårigheter i Rikshandboken innan remiss skickas.
Om medicinska problem misstänks vara orsak till ätsvårigheterna ska remiss skickas till läkare på Barnspecialistmottagning.

Kontakta gärna specialistsjuksköterska Ulrika Lindahl via Messenger om du har frågor innan remiss skrivs eller vill ha stöd i ärenden.

Barn med komplex sömn-problematik, 0–3 år

Från och med 1 januari 2023 ska barn 0–3 år med komplex sömnproblematik, som tidigare remitterades till special-BVC, remitteras till mödra- och barnhälsovårdspsykologerna. De kommer tas emot av psykologerna Veronica Vikström och Leila Boström Syrjäoja som ska arbeta särskilt med dessa barn och familjer.
Remisskriterierna kommer att vara desamma som till special-BVC och som tidigare är BHV-personal välkomna att konsultera psykolog inför remiss eller vid behov av stöd i ärenden. Remisserna ska efter årsskiftet skickas till mottagande enhet Barnspecialistmottagningen i Muninhuset. Använd remissmall "barnspecmott psykolog barn sömn – vårdbegäran." Dokumenten "målgrupper för mödra- och barnhälsovårdspsykologer" samt "viktigt att beskriva i remiss till mödra- och barnhälsovårdspsykolog" som finns i DocPlus kommer att uppdateras.

Samverkansdokument kring barn med talängslan eller selektiv mutism

En arbetsgrupp med representanter från kommun och region har gemensamt tagit fram ett dokument i syfte att ta fram en ansvarsfördelning mellan olika aktörer som kommer i kontakt
med barn i behov av stöd. Syftet har även varit att öka samverkan mellan olika instanser för att åstadkomma ett bättre omhändertagande av dessa barn.
Information om barn med talängslan och selektiv mutism kommer att finnas med på basutbildningen för personal inom BVC från och med 2023.
Det viktigaste för all personal inom BVC är att känna till diagnosen och att kunna informera föräldrar om det och/ eller hänvisa dem till källor där de kan få veta mer om diagnosen, se nedan. BHV-sjuksköterskor ska även vid behov ha kontakt med förskolepersonal kring barn där det finns en misstanke om talängslan eller selektiv mutism. Remiss kan därefter vid behov skickas till MBHV-psykolog och även logoped på länslogopedin om det i kombination med misstänkt talängslan eller selektiv mutism även finns tal- och språksvårigheter.
Här finns några länkar med värdefull information och material:
Selektiv mutism
Selektiv mutism (regionuppsala.se)
Selektiv mutism (spsm.se)

Årsrapport 2021 för barnhälsovården i Uppsala län

För första gången på flera år har vi glädjen att kunna presentera barnhälsovårdens årsrapport för 2021. Rapporten innehåller mycket information om arbetet inom barnhälsovården under
detta pandemiår, och ger ett underlag för reflektioner och funderingar om hur vi alla kan uppfylla barnhälsovårdens mål. Under senare delen av våren kommer CBHV-teamet att träffa alla
verksamheter vid områdesträffar för att diskutera bland annat årsrapporten och arbetet som sker i nuläget på BVC. Vi återkommer snart med förslag på datum.

Barnhälsovårdens årsrapport 2021

Remiss till privata logopeder

Personal inom Region Uppsala får skicka remiss till annan vårdgivare än Länslogopedin så sjuksköterskan på BVC kan absolut skicka till en privat vårdgivare.

När det gäller remiss till logoped har många av er fått tidigare tips av länslogopedi att remittera barn till privata logopeder i Stockholm t ex ”Kita logopedstudio” eller ”Logopedbyrån Dynamica” vilka har avtal med Region Stockholm.
Men det är viktigt att remisser skickas från BVC direkt till länslogopedin i Uppsala av två anledningar:

  1. Föräldrar kan få resan betald om de ringer vårdgarantienheten och få remissen från länslogopedin slussad till privata logopeder.
  2. Vi får statistik över logopedremisser och man får en klarare bild över behov av logopedresurser i Region Uppsala.

Här finns bra information om remittering till annan vårdgivare:
Frågor och svar vårdgaranti - Region Uppsala
Här finns också information om vårdgarantin:
Vårdgarantienheten | Region Uppsala

Språkscreening 2,5-3 år

Nu kan man äntligen beställa språkscreeningsmaterialet. Den uppdaterade språkscreeningen ”Uppsalamodellen” (före detta 3-årsscreening av Westerlund) finns nu i två versioner: enspråkig och flerspråkig vilka kan beställas hos Tentomedical .
För att komma åt bilderna och för att beställa så behöver man skapa ett inlogg.
Registrera ett konto för att beställa materialet och länkar direkt till registreringssidan. Manualer och blanketter ligger helt öppet så där behövs inget inlogg. De hittas här

Amningshjälpens 50-årsjubileum

Personal som möter blivande och nyblivna föräldrar erbjuds följande: 
Du är välkommen att ta del av inspirerande föreläsningar som Amningshjälpen arrangerar i samband med amningshjälpens 50-årsjubileum. Se bifogad inbjudan för program och anmälan till amningshjälpen.
Anmälan till amningshjälpens 50-års jubileum

Ny amningsstrategi för 2022-2027

Myndigheternas samordningsgrupp för amningsfrågor har, med stöd av den Nationella amningskommittén, utarbetat en strategi och handlingsplan för samordning av amningsfrågor.
Syftet med strategin är att öka förutsättningarna för vården att främja och stödja amning och uppfödning med bröstmjölk.

Nationell-amningsstrategi
Några punkter från dokumentet:
Artikel 6. Hälsovårdssystemen. Hälsovårdslokaler får inte användas för att främja användning av modersmjölksersättningar eller andra produkter som omfattas av denna kod, såsom för utställning av produkter, för plakat eller affischer eller för distribution av annat material från tillverkare eller distributör annat än på separat uppmaning från hälsovårdsmyndighetens sida.
Demonstration av modersmjölksersättning får utföras endast av hälsovårdspersonal och endast för sådana mödrar eller familjemedlemmar som behöver sådan. Informationen som ges
ska inkludera en tydlig utredning över riskerna vid felaktig användning.

Artikel 7. Hälsovårdspersonalen ska uppmuntra till amning och värna den. Särskild sådan personal, som arbetar med kostfrågor för mödrar och spädbarn, ska göra sig förtrogen med sitt
ansvar enligt denna kod. Tillverkare eller distributörer får inte erbjuda hälsovårdspersonal eller medlemmar av deras familjer ekonomisk eller materiell förmån för att främja försäljningen
av produkter som omfattas av denna kod och hälsovårdspersonal eller deras familjemedlemmar får inte heller ta emot sådana förmåner.
Hälsovårdspersonal får inte ge prover av modersmjölksersättning till gravida kvinnor, mödrar till spädbarn och små barn eller medlemmar av deras familjer.”

Publicerat på webben sedan förra månadsbladet

Till chefer och alla medarbetare på BVC

Det finns mycket bra information om BHV här på webben. Ett tips är att ha en rutin i att läsa här för att inte missa viktig information som till exempel våra utbildningar, månadsbladet med mera.
Vi skickar inte inbjudan personligen till varje medarbetare på BVC utan kommunicerar ut via hemsidan, månadsbladet, funktionsbrevlådor för respektive BVC och cheferna.
Kontaktuppgifterna till C-BHV-teamet är uppdaterade.

Vaccinationer

Snart kommer möjlighet för varje verksamhet att se sin egen vaccinationsstatistik och jämföra med hela Region Uppsala och andra BVC. Vi återkommer med mer information när systemet
är klart för användning. Vi räknar med att detta kan göra det lättare för alla medarbetare och verksamhetschefer inom barnhälsovården att följa sin vaccinationstäckning och säkerställa att
alla barn är fullvaccinerade.

Utbildningar

Välkomna till en konsulttimme med fysioterapeuterna på Barnspecialistmottagningarna i länet

Fortbildning via teams:
Måndag 27 mars kl 13.00-14.00 bjuder vi in till en konsulttimme med fysioterapeuterna på Barnspecialistmottagningen via Teams.
Syfte?
Att presentera oss, fysioterapeuternas nya remissmall, föräldrainformationen ”Skallasymmetri hos spädbarn - förbygga och behandla” och diskutera patientfall med frågeställning torticollis/plagiocefali (barn 0–12 månader).
Vem?
Träffen riktar sig till personal inom barnhälsovården som arbetar med barn 0–1 år med skallasymmetri och tortikollis.
När?
Måndag 27 mars kl. 13.00-14.00 via Teams. Ingen anmälan behövs till mötet. Tillfället är kostnadsfritt. Mötet kommer inte att spelas in.
Patientfall?
Har ni patientfall ni vill diskutera när vi ses, hör av er innan till: maria.hanser@akademiska.se så vi får möjlighet att förbereda oss. Kom ihåg att avidentifiera patientinformationen.
Länk till Teams: Klicka här för att ansluta till mötet

Anslut från datorn, mobilappen eller rumsenheten
Ladda ned Teams | Anslut på webben
Välkomna!
Hälsar Maria, Johanna och Kine
Fysioterapeuter, Barnspecialistmottagningarna i länet

Ny utbildningsplan för nyanställda BHV-sjuksköterskor

Det har kommit och vi har skickat ut ny utbildningsplan som stöd till chefer och nya BHV-sjuksköterskor. Den är uppdelad på 5 block, obligatoriska utbildningar och rekommenderade kurser. Tanken är att underlätta planeringen av tiden som behövs för kompetenshöjning under medarbetares första år. Nyanställda BHV-sjuksköterskor som behöver introduktion skickar mejl till oss snarast.
Vi planerar en träff måndagen den 6/3 kl. 13,15-15,30. Det är på plats på Muninhuset och mera information kommer efter anmälan.

Övrigt

Nytt från rikshandboken

Filmade föreläsningar för BHV-personal finns samlade under avsnittet för metoder/riktlinjer.
Självtester, filmer om amning, olika besök på BVC, vaccination med mera.

Rutindokument gällande hälsoundersökning av asylsökande och andra invandrare

Det finns en lokal rutin från Smittskydd och Cosmos asyl-och integrationshälsan.  Ett tips är att spara länken som favorit för att snabbare komma åt dokument som är märkta med BVC.
Många familjer söker på olika platser, några går direkt till Cosmos och andra kommer till BVC eller till husläkare. Om de kommer direkt till BVC finns det rutin i RHB om vilka insatser som erbjuds: Barnhälsovård för barn som nyligen kommit till Sverige - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)

Kvinnobyrån startar "vänta barn grupp utan partner" den 1 februari.

För mera information se Kvinnobyråns webbsida.
Kvinnobyrån

Föräldrastöd med Triple P

Det finns ett anslag för Triple P-utbildningar för föräldrar i Uppsala kommun. Använd gärna anslaget i diskussioner med föräldrar som kanske behöver ett extra stöd i sitt föräldraskap. Det går även att sätta upp anslaget i väntrummet eller mottagningsrummet på BVC. Beställ anslaget via mejl barnhalsovarden@akademiska.se

 

Kontakt