Barnhälsovårdens månadsblad juni-juli

2021-07-02

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

Barnfridsbrottet blir svensk lag

Lagen gäller från 1 juli och innebär bland annat att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld mellan närstående, till exempel mellan de vuxna i familjen. Genom de nya straffbestämmelserna kommer barn som bevittnat våld att beaktas som brottsoffer och få ett starkare straffrättsligt skydd. Läs mer på Barnafrids hemsida

Orosanmälan till socialtjänsten

All hälso-och sjukvårdspersonal är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Utförlig information finns i följande länkar

Aktuellt om covid-19

Det har kommit frågor om båda vårdnadshavarna kan erbjudas att följa med till BVC. Enligt vårdhygien är inga nya beslut tagna angående medföljande. Även fortsättningsvis gäller en medföljande vuxen/vårdnadshavare per barn till BVC.

Det pågår anpassningar av smittskyddsåtgärderna i regionen och det sker i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. BVC följer vårdcentralens riktlinjer.

Rocka munnen 3 år

Rocka munnen är en app. som lanserades 2018 för att inspirera till egenvård och göra tandborstningen till en rolig stund. Den 22 maj firade Folktandvårdens tandborstapp Rocka munnen 3 år. Den kom till som ett verktyg för att nå den digitala generationen. Genom att prata om Rocka munnen med barnfamiljer får de en chans att prova om appen kan hjälpa dem i vardagen. Passa på att uppmärksamma Rocka munnen lite extra! Hör av er till barnhalsovarden@akademiska.se om ni vill ha en affisch till väntrummet.

Mer info på Rockamunnen.se som även finns i både en engelsk och arabisk version.

Kallelse till båda vårdnadshavarna

Det har kommit frågor kring att skicka kallelse till båda vårdnadshavarna när de har olika adresser. Det finns inget som stödjer att detta skall göras på rutin. Det kan ske utifrån överenskommelse mellan BVC och den vårdnadshavare som inte har samma folkbokföringsadress som barnet förutsatt att personen är vårdnadshavare till barnet. Läs gärna dokument från Socialstyrelsen kring Barn som söker hälso-och sjukvård.

Cosmos har flyttat

Den 9 juni flyttade Cosmos asyl- och integrationshälsan i Uppsala till nya lokaler på Valthornsvägen 3B i Gottsunda Centrum. Cosmos finns på plan 3, samma våningsplan som Gottsunda vårdcentral och Folktandvården.

Den nya besöksadressen är: Valthornsvägen 3B plan 3, Gottsunda Centrum, Uppsala.

Gåvobok eller presentkort till nyfödda från biblioteket?

De lokala språknäten med det lokala biblioteket bestämmer själva om de vill prova lämna ut en bok på BVC vid 3 månaders besöket istället för att ge föräldrarna ett gåvokort att växla in på sitt bibliotek. Detta pågår på prov under perioden mars till september.

När gåvoboken lämnas ut på BVC är det bra att berätta att den är en gåva från biblioteket samt föreslå ett besök på biblioteket, de har öppet även under pandemin.

Handlingsplan 1, En förälder blir till

Jämställt föräldraskap – Handlingsplan 1 En förälder blir till. Efter del 1 utbildningsdag har många av er kommit igång med handlingsplaner gällande förbättring av hur vi arbetar för jämlikt föräldraskap. Vid stöd och inspirationsmötet 27 maj var det flera deltagare som reflekterade och gav varandra inspiration att fortsätta och hålla ämnet vid liv i arbetsgruppen. Inför steg 2 i utbildningen rekommenderar vi att avsätta tid för att delta vid nästa tillfälle tisdag 24 augusti kl. 13.00-14.00, deltagarlänken finns på vår webb.

Del 2 i utbildningsserien sker onsdag 15 september 8.15-12.00 alternativt tisdag 28 september 8.15-12.00. Tema: Fokus blir erfarenhetsutbyte, hur har det gått? Har ni kommit igång? Föredragshållare Lena Gunnarsson leder uppföljningen av ert arbete och föreläser om Stjärnfamiljen.

  1. Hitta en samarbetspartner / en grupp att arbeta med. Utse en gruppledare för detta avsnitt. Vill du ha stöd med att hitta en samarbetspartner så kontakta respektive samordnare.
  2. Skapa en tidsplan som leder till en färdig handlingsplan.
  3. Ni som är klara med er handlingsplan ”Jämställt föräldraskap” skickar in den innan den 15 september. Alternativt skicka in en nulägesrapport. Handlingsplanens innehåll kan vara både små och stora förändringar.

Skicka in handlingsplan / nulägesrapport till Sara Nielsen, ( sara.nielsen@akademiska.se )

Publicerat på webben sedan förra Månadsbladet

Kontaktformulär Folktandvården - Barnhälsovården

Cosmic

Dosnummer i Läkemedelsmodulen
Dosnummer på vaccinationerna som ingår i barnhälsovårdens vaccinationsprogram är till för att det i vår journal ska vara möjligt att visa när ett barn till exempel fått vaccin i ett annat land. På grund av begränsningar i Cosmic skrivs dosnummer med siffrorna 1–9. Ändring är beställd hos Cambio så att dosnummer 0 kan anges för den första dosen vid påskyndat schema samt för MPR-vaccination före 12 månaders ålder.

Tills vidare ange dosnummer 1 två gånger. Alltså för de två första doserna i ett påskyndat vaccinationsschema och för MPR före 12 månaders ålder plus dosen vid 18 månader.

Tetravac räknas som dos 4, eftersom det blir den fjärde dosen mot de sjukdomar som ingår i vaccinet.

Överlämnande av information från BHV-journalen via Ceså till elevhälsans medicinska insats

Flera egna tolkningar av tidigare rutiner har uppdagats i och med denna förändring. Därför kommer här ett förtydligande.

Inkommande kopia på annan regions BHV-journal ska alltid sammanfattas på blanketten ”BHV_Pappersjournal sammanfattning” Cosmic.

Vid barnets 5 års besök på BVC ska alltid blanketten ”BHV_Elevhälsan sammanfattning” fyllas i. Det görs helt elektroniskt i Cosmic. Även medföljande förälders namn skrivs direkt in i blanketten i Cosmic.

I och med att journalenheten Ceså tar över utlämnandet av journalhandlingar så ska alla region Uppsalas pappersjournaler för barn födda år 2015 skickas snarast till inskanning.
Dessa barns anslutning i Anslutningsöversikten och Barnhälsovårdsärende ska avslutas i perioden juni-15 augusti. För de enstaka barn som har ett sista återbesök till BVC under denna period så avslutas Anslutning och Barnhälsovårdsärende efter det besöket.

För de barn ni önskar lämna mer information om till skolsköterskan skriv att kontakt önskas i blankettens fritextruta punkt 4. Där skriver ni även om ni vill att journalenheten Ceså ska filtrera BHV-journalen med filtret ”BHV Utvecklingsbedömning” om mer information än det som ges i blanketten behövs.

Vaccinationer

Lungmottagningens BCG stickutbildning hösten 2021

Bifogat Månadsbladutskicket till er funktionsbrevlåda finns information om tider för utbildning på Lungmottagningens PPD/BCG-mottagning. Då det totalt finns 36 platser så har de 8 BVC som ska börja vaccinera under hösten företräde till tiderna åtminstone under de första månaderna. Det är bra om ni kan sända representant/-er som i sin tur senare handleder kollegorna i de praktiska momenten.

Översatta informationsblad om vaccinationer

Nu finns översättning av Bra att veta om mässling, påssjuka och röda hund det är ett informationsblad till vårdnadshavare om vaccination mot MPR från Folkhälsomyndigheten.

I Folkhälsomyndighetens Publikationsarkiv kan du söka ”Bra att veta om” för att få fram samtliga informationsblad om vaccinationsprogrammet för barn på flera språk.  Tuberkulos och rotavirus har egna informationsblad. Den som heter ”Bra att veta om vaccinationer” beskriver kort de sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet. Dessa informationsblad ska ses som ett komplement till informationen i boken ”Leva med barn” till de som behöver ytterligare information eller information på annat språk än svenska och engelska.

Erbjud de vårdnadshavare som väljer att inte låta vaccinera sitt barn informationsbladet Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat.

Utbildningar

Teamsträff för handlingsplan Jämställt föräldraskap

När: 27 maj kl. 13.00–14.00

24 augusti kl. 13.00-14.00

5 oktober kl. 13.00-14.00

Var: via Teams. Länkar för deltagande finns på hemsidan under Utbildning

Anmälan: ingen föranmälan

Barnhälsovårdens fortbildningsdag hösten 2021

Program FM, tillsammans med MHV och Öppna Förskolan, del 2 i serien om Jämställt föräldraskap utifrån materialet ”En förälder blir till”.

Em, BCG och PPD

När: 15 och 28 september, heldag.

Var: via Teams 

BarnSäkert2-utbildning 

BarnSäkert2 planeras för att bredd-införas inom barnhälsovården i hela Region Uppsala från och med 2022. BarnSäkert2 syftar till att identifiera psykosociala riskfaktorer i familjer, som kan leda till att barn far illa och erbjuda hjälp till åtgärd. Utbildning kommer att hållas under en heldag på Uppsala slott och ske tillsammans med familjebehandlare från kommunens förebyggande enheter/socialtjänsten. 

Vi erbjuder tre olika datum med samma innehåll. 

När: 16/11, 24/11 och 3/12.  

Inbjudan och länk för anmälan kommer längre fram. 

Motiverande samtal, grundutbildning
I höst hålls grundutbildning i Motiverande samtal i Uppsala och Enköping. Inga förkunskaper behövs. Kursen på tre heldagar vänder sig till anställda inom offentlig och privat primärvård. Men i Enköping är kursen i första hand är för anställda vid Lasarettet övriga är välkomna i mån av plats. Mer information finns bifogat mejlet med Månadsbladet till er funktionsbrevlåda.

Övrigt

Från Teams-fortbildningen för personal på BVC den 25 maj
Ni frågade om det finns översättning på Hälsoformulären. Det går att hämta översättningar men endast för SDQ-formuläret och den sidan är internationell. Tyvärr den är inte användbar för oss, då det finns risk för feltolkning av frågorna och svaren. Detta är utvecklingsområde som vi ska arbeta med de närmaste åren.

Digitala föräldragrupper har inte kommit igång ordentligt på BVC. Om ni har problem med tekniken hör gärna av er till Gordana Gjurovski.

Den fjärde juni skickades mejl till era funktionsbrevlådor med presentationerna från Teams-fortbildningen bifogade. Observera att de tre dokumenten i psykologernas presentation ännu inte är publicerade på DocPlus och därför inte ska sparas.

Nästa fortbildning via teams är torsdag 18 november kl. 13.00-15.00. Notera gärna datumet i din Cosmic-tidbok. Deltagarlänk kommer att läggas ut på webben efter sommaren tillsammans med programmet.

Från teams med BVC chefer den 18 maj
Minnesanteckningar från teams med BVC chefer den 18 maj bifogas detta utskick av Månadsbladet till era funktionsbrevlådor.

Nästa träff är den 19/10 kl. 14.00. Inbjudan är skickad till alla vårdcentralschefer.

Webbinarium - Föräldraskap vid kognitiva svårigheter 

Föräldrar som har kognitiva svårigheter kan behöva ett anpassat stöd för att utveckla föräldraförmågan och bli stärkt i sitt föräldraskap. Webbinariet tar avstamp i en föreläsningsserie, inspelad av SUF-Kunskapscentrum. Sedan tidigare når du föreläsningarna på Pingpong (sök på ”Kognitiva svårigheter vid föräldraskap”).  

Webbinariet mynnar ut i konkreta redskap för yrkesverksamma bland annat om förutsättningar när det gäller stöd och bemötande för förälder som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller andra kognitiva svårigheter som påverkar deras föräldraförmåga.

Föreläsningarna med diskussion  - hur kan kognitiva svårigheter identifieras?

  • barns behov
  • föräldraskapsstöd och behov av anpassningar
  • tvärprofessionell samverkan

Webbinariet är kostnadsfritt och riktar sig till yrkesverksamma inom Uppsala län både som en del i introduktion till nyanställd personal och kunskapspåfyllning för de som önskar.

När: 30 augusti kl. 13.00 – 16.00

Anmälan: Varmt välkommen att anmäla dig, senast 28 augusti till: laila.dahlstrom.stolpe@regionuppsala.se

Amning - När barnet är fött

Nedan är några länkar till information om amning och amningskomplikationer som kan användas för att hänvisa föräldrar till, som en sorts bildstöd vid besöket eller kunskapsunderlag för inför rådgivning.

I 1177.s kapitel Att sköta ett nyfött barn finns avsnittet Amning och flaskmatning som bland annat tar upp besvär i samband med amning, handmjölka och pumpa ur bröstmjölk.

Akademiska sjukhusets sida med information till allmänheten har ett avsnitt om Amning, hud mot hud och tillmatning.

I Region Stockholms vårdprogram Bröstkomplikationer i samband med amning finns information både om amning vid bröstreduktion och olika amningsproblem.

Amningskurs för blivande föräldrar

Amningskurs för blivande föräldrar- en studiecirkel med fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden.

På Barnhälsovårdens webbsida:
www.regionuppsala.se/bhv finns alla kontaktuppgifter till oss på Centrala Barnhälsovården i region Uppsala.