Barnhälsovårdens månadsblad maj

2021-05-27

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

Webbutbildning i solråd för barn 0–6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av alla som är intresserade av att veta mer om barn och sol.

Utbildningen ger dig kunskap om vad sunda solvanor innebär, deras betydelse för hälsan under småbarnsåren och resten av livet, hur man kan skapa en hälsosam utevistelsemiljö för barn samt hur man på ett evidensbaserat sätt kan stödja familjer i att anamma hälsosamma solvanor.

Länk till webbutbildning samt fördjupad information.

Uppmärksamma barn i risk för kvinnlig könsstympning

Inför sommarledigheter vill vi påminna er om att vara extra uppmärksamma på barn i risk för att utsättas för kvinnlig könsstympning. Målsättningen med det förebyggande arbetet inom barnhälsovården är att barn och unga inte utsätts för könsstympning samt att tillgodose de utsattas rätt till adekvat stöd och vård. Lär mer om barnhälsovårdens uppdrag på Rikshandboken. För att stärka vårdnadshavare i att kvinnlig könsstympning är olagligt har Rikshandboken ett intyg för utskrift och underteckning. Länsstyrelsen Östergötland har inom sitt nationella uppdrag tagit fram så kallade könsstympningspass på 13 olika språk. De ger information om vad som betraktas som könsstympning och att svensk lag förbjuder det. Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram tre informationsfilmer som riktar sig till unga, till vårdnadshavare och till yrkesverksamma. Filmerna finns på flera språk.

För råd och vägledning kan du ringa den nationella stödtelefon 010-223 57 60.

Sommarinformation från Barnspecialistmottagningarna i länet

Barnspecialistmottagningarna i Enköping, Knivsta och Östhammar har stängt vecka 27–32. Mottagningen i Tierp håller stängt vecka 22–32.

Nyföddhetsundersökning för mottagningarna Enköping, Tierp samt Östhammar kommer att genomföras på Uppsala mottagningen i Muninhuset, Islandsgatan 2, 4tr.

Det är barnmorskorna eller föräldrarna själva som bokar in de tiden.

Bilirubinprovtagning utförs enligt normal rutin när familjen befinner sig på hemorten. Om familjen befinner sig i Uppsala så utförs den på Akademiska sjukhusets laboratorium ingång 70.

Tjänstetelefon Uppsala Munin 018-611 89 50.

Förändring av specialistutbildningen till distriktssköterska

Från och med höstterminen 2021 kommer specialistutbildningen till distriktssköterska ges både på hel- och halvfart på Uppsala universitet. 

I samband med det arbetet har vi också sett över innehållet i kurserna och stärkt det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet för det kommande behovet i sjukvården med Effektiv Nära Vård.

Förkortad VFU inom barnhälsovården

De studenter som studerar på helfart kommer läsa två parallella kurser. Det innebär att även den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kommer genomföras på halvfart, det vill säga två dagar/vecka. Studenterna inleder höstterminen med teori och därefter genomför de fyra veckor VFU inom elevhälsans medicinska insatser. Efter det genomför de VFU inom barnhälsovård vecka 43–48. 

Parallellt med kursen i barnhälsovård och elevhälsans medicinska insatser läser de som studerar på helfart även en kurs i Folkhälsa och Vårdvetenskaplig teori och metod.

De har således med sig erfarenhet från VFU inom elevhälsans medicinska insatser och pga. kortare VFU inom barnhälsovård är det mycket viktigt att studenterna kommer igång med att ha egna besök på BVC så snart som möjligt, först med stöd från handledare och därefter självständigt.

Vi ser framemot ett fortsatt arbete med alla fantastiska handledare inom barnhälsovården som vi vet gör ett utomordentligt arbete både utifrån ett individ, grupp- och samhällsperspektiv!

Helena Fabian, examinator
Jenny Fagerström Johansson, kursledare

Språkpiller

Språknätets Språkpiller innehåller tips på böcker och appar som föräldrarna kan använda för att stimulera språkutveckling hos sitt barn (0–6 år). Språkpillren är indelade i tio kategorier utifrån det språkområde som tränas. Tipsen har tagits fram i samarbete mellan bibliotek och logopedi i Uppsala län. Länk till mer information

Selektiv mutism, kort information och lästips

Selektiv mutism drabbar ungefär ett av 100 barn och innebär en oförmåga att prata i vissa situationer trots att man kan och vill prata. Vanligen kan barnet prata i hemmet, och kanske med någon kompis, men inte i andra sociala situationer som förskola eller skola. Här är tips på tre nya böcker om selektiv mutism på svenska: en handbok och två personliga berättelser, däribland en barnbok.

Selektiv mutism: en handbok för familjer och anhöriga
Av Johanna Syrén och Ebba Zettergren, Tala om tystnad, 2021

Tystheten: en personlig berättelse om selektiv mutism
Av Emma Rendel, Tala om tystnad, 2021

Jojo och locket i halsen
En barnbok om selektiv mutism av Ebba Zettergren & Emma Rendell Kat Holmes, Tala om tystnad, 2021

Tala om tystnad är en intresseförening som sprider kunskap om Selektiv Mutism. Läs mer på hemsidan Selektiv mutism
Tag kontakt med psykolog och/ eller logoped om du möter ett barn med denna problematik. Det är av stor vikt att få hjälp för sin talrädsla så tidigt som möjligt.

Cosmic

Uppdatering av Cosmic med påverkan på BHV-vaccinationerna

Förhoppningsvis kommer uppdateringen av Cosmic till version 8.2.07 att ske söndagen 30 maj klockan 08.00. Efter det kommer dos- och batchnummer att bli obligatoriskt på vaccinen som ingår i barnhälsovårdsprogrammet. Det blir då möjligt att genom dosnummer påvisa att barnet fått dos/-er tidigare utanför regionens Cosmic-journal. De tidigare doserna skrivs som tidigare in i blanketten Sammanfattning tidigare pappersjournal.

Vaccinationer

  1. De uppmärksamma har säkert noterat att barnhälsovårdens nationella vaccingrupp har publicerat en ny checklista inför vaccination mot tuberkulos- och rotavirusinfektion på rikshandboken. Den innehåller ingenting som vi inte redan har på vår checklista: Checklista levande vaccin i nyföddhetsperioden som redan finns som blankett i cosmic. Fortsätt att använda den som finns i cosmic. Manualen till den här nya checklistan får självfallet användas som stöd vid bedömningen. 
  2. Vi har hört era önskemål om mer utbildning inför överförandet av BCG-vaccinationerna på riskbarn från lung- och allergisjukdomar till barnhälsovården. Hela eftermiddagen under de två fortbildningsdagarna, 15/9 respektive 28/9, avsätts till BCG-utbildning. Det blir mer teori, mer praktik och personal från lung- och allergisjukdomar kommer också att medverka liksom representanter från de enheter i Enköping/Håbo som redan BCG-vaccinerat i 1,5 år. Lung- och allergisjukdomar kommer att erbjuda fler tillfällen för stickpraktik under hösten när de återupptar sin verksamhet. Det kommer en lista att kan skriva upp sig på. Max 1 BHV-sjuksköterska per tid enligt deras önskemål. Alla BHV-sjuksköterskor behöver inte gå, 1–2 per enhet får gå och sedan lära upp sina kollegor De utvalda BVC:erna med flest barn som lovat sätta igång med vaccineringen redan under hösten måste prioriteras åtminstone under de första månaderna. Dessa är: Gottsunda, Capio Liljefors, Samariterhemmet, Svartbäcken, Årsta, Uppsala Barncentrum, Tierp, samt Knivsta VC. 
  3. Lungkliniken- och allergisjukdomar kommer fortsätta att ta emot remisser för BCG-vaccination fram till 31/12. Men de räknar med att de 8 enheterna ovan startar upp sin egen verksamhet under hösten.
  4. Neonatalavdelningen på Akademiska barnsjukhuset meddelar att rotavaccin kommer nu att kunna ges där till de prematura. Se DocPlus: Vaccination av underburna barn.pdf (sharepoint.com)

PKU

Vid fortbildningsdagarna i april kom en fråga om PKU på större barn, nyanlända. Cosmos hälsar att de tar PKU på alla som kallas för hälsokontroll där upp till 7 års ålder. Men det är frivilligt att komma på dessa hälsokontroller, och det innebär att en del inte får PKU taget.

Utbildningar

Teamsträff för handlingsplan Jämställt föräldraskap

När:
27 maj kl. 13.00–14.00
24 augusti kl. 13.00-14.00
5 oktober kl. 13.00-14.00

Var:
via Teams. Länkar för deltagande finns på hemsidan under utbildning.

Anmälan: ingen föranmälan

Barnhälsovårdens fortbildningsdag hösten 2021

Program
Förmiddagen, tillsammans med MHV och öppna förskolan, del 2 i serien om Jämställt föräldraskap utifrån materialet ”En förälder blir till”.
Eftermiddagen, BCG och PKU 

När: 15 och 28 september, heldag.

Var: via Teams 

Välkommen till Bokstart Kunskapsdag våren 2021!

I år är den ett samarrangemang mellan Region Gävleborg och Region Uppsala.

Program:
Barn, böcker, delaktighet och inflytande, Lena Magnusson                  Att läsa tillsammans med barn – på deras villkor, Anne-Marie Körling
Barns flerspråkiga utveckling - möjligheter och utmaningar, Karolina Larsson

När: 3 juni halvdag, du väljer FM eller EM.

Var: digitalt

Länk till anmälan och fullständigt program 

BarnSäkert2-utbildning

BarnSäkert2 planeras för att bredd-införas inom barnhälsovården i hela Region Uppsala från och med 2022. BarnSäkert2 syftar till att identifiera psykosociala riskfaktorer i familjer, som kan leda till att barn far illa och erbjuda hjälp till åtgärd. Utbildning kommer att hållas under en heldag på Uppsala slott och ske tillsammans med familjebehandlare från kommunens förebyggande enheter/socialtjänsten.

Vi erbjuder tre olika datum med samma innehåll.

När: 16/11, 24/11 och 3/12.

Inbjudan och länk för anmälan kommer längre fram.

Övrigt

MI/Motiverande Samtal och pandemin

Personal (privat- och offentliganställda) i Region Uppsala som tidigare gått grundkurs i Motiverande samtal (MI) inbjuds till en halvdags inspiration på temat ”MI och pandemin”.

Innehåll: Repetition, grupparbete kring att använda MI via telefon och videobesök.
En film kommer också att visas (Obs! filmen är på engelska och ej textad men lättförståelig och i lugnt tempo).

När: Observera ändrat datum torsdag 2/9 kl 13-16

Var: digitalt via teams, här är deltagarlänken 

Ingen föranmälan

Uppdaterade sidhänvisningar för Leva med barn

Stort tack till Johanna Dahlén som uppdaterat sidhänvisningarna till boken Leva med barn. Ni hittar de uppdaterade dokumenten här.

Det är mycket roligt när ni skickar in förslag på dokument som kan användas för att underlätta arbetet! Eva Gunnstam bidrog tidigare med starten till dokumentet “Introduktionsupplägg för nyanställd BHV-sjuksköterska”. Många har sedan bidragit med ytterligare punkter för att ge våra nya kollegor den bästa starten i sitt arbete på BVC.

Samkönade mammors erfarenheter av föräldrastöd

En studie från Mälardalens högskola belyser att båda mammorna måste bemötas på BVC som jämlika föräldrar och erbjudas föräldrastöd i grupp där de känner sig inkluderade och erhåller ett professionellt stöd.

Syftet var att få en djupare förståelse för hur mammor i samkönade relationer tänker och resonerar kring deras föräldraskap avseende jämlikhet, och deras erfarenheter av tidigt föräldrastöd från professionella inom barnhälsovård.

Länk till studien.

Att bli och vara förälder - ett föräldrastödjande material för hbtqi-personer

Materialet är skapat av RFSL inom projektet Regnbågsfamiljer i väntan. Inom projektet har de hållit föräldraförberedande grupper online för hbtqi-personer som väntar barn, med sammanlagt ett hundratal blivande familjer.

Materialet kretsar kring erfarenheter och frågeställningar som lyfts i de föräldragrupperna, och tar upp olika teman som ger möjlighet att få reflektera kring sådant många regnbågsfamiljer möter, funderar på eller kanske oroar sig för att möta. Det vänder sig till de som planerar för barn, väntar barn och nyblivna föräldrar.

Länk till materialet Föräldrastödjande material

Ny föräldragruppspodd för föräldragruppen på BVC

Denna podd är främst framtagen för att vara ett hjälpsamt inslag i BVC:s föräldragrupper - antingen genom att man lyssnar på dem tillsammans i gruppen och sedan reflekterar eller att föräldrarna lyssnar på nästa gruppträffs tema som en förberedelse.

De nio teman man kan välja mellan är: Samspel & anknytning, Matintroduktion, Gemensamt föräldraskap, Vardagsliv/sömn, Vardagsliv/balans i vardagen, Vardagsliv/alkohol & tobak, Vardagsliv/skärmvanor, Utveckling/språk &kommunikation och Utveckling/motorik och säker miljö. Det vill säga samma teman som i metodstödskompendiet. Länk till podden hittar ni här föräldragruppspodd

Matkassen för föräldrar

Nytt koncept Matkassen - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Detta är en metod för att inspirera och stötta familjer att laga mat som är bra för både hälsan och klimatet. Och inte nog med det – maten är dessutom snabblagad och prisvärd. 
Konceptet är skapad av årets dietist, för mera information följ länken till RHB: Årets dietist - teamet bakom Matkassen i VGR - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)

Kontakt