Barnhälsovårdens månadsblad mars 2022

2022-03-30

Aktuellt för dig som jobbar inom barnhälsovården.

Information

Boka konsultation

Möter du i ditt arbete föräldrar med kognitiva svårigheter såsom intellektuell funktionsnedsättning, autism, adhd eller svagbegåvning? Möter du deras barn?
Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska möjliggöra tidiga insatser och anpassat stöd i föräldrarollen. SUF-Kunskapscentrum erbjuder konsultation i ett specifikt men avidentifierat ärende.
Mer information från kunskapscentrum finns här (regionuppsala.se)

Cosmos asyl- och integrationshälsan

Här kommer en hälsning från oss läkare Cosmos. Det är vi som gör vaccinationsbedömningarna på barnen som passerar oss på Cosmos till och med förskoleklass.

Skicka oss gärna ett messenger om ni undrar något över en bedömning så tittar vi på ärendet en gång till. Skulle vi inte kunna svara på er fråga kontaktar vi barnhälsovårdsöverläkarna och återkommer till er när vi fått svar från dem.

 Med vänliga hälsningar
 Staffan Anderberg och Sofia Castro

Information om socialtjänsten från Socialstyrelsen

Aktuell information om socialtjänsten som kan vara användbar till föräldrar. Bland annat finns en enkel broschyr ”socialtjänsten arbetar för barns bästa” på 18 språk som ger en kortfattad beskrivning av t ex ansökan om stöd, orosanmälan och hur socialtjänsten arbetar.
Information om svensk socialtjänst på flera språk - Socialstyrelsen

Information om öppna förskolan på flera språk

Uppsala kommun har tagit fram information om öppna förskolan på ryska, ukrainska, svenska. De bifogas som PDF i utskicket till era funktionsbrevlådor. Skriv gärna ut dem i färg. Informationen om öppna förskolans funktion passar alla kommuner så sprid informationen som en hjälp till familjerna att försöka få rutiner i vardagen utanför sin bostad.

Uppdatering från länslogopedin

I förra månadsbladet informerades om att remisser till logoped gällande barn fyllda 5 år kommer att tas emot fram till årsskiftet efter att barnet fyllt 5 år. Undantag för barn som fyller sent på året. Remiss ska i de fallen inkomma inom maximalt 3 månader efter 5-årskontrollen. Beslutet börjar gälla från årsskiftet 2022/2023.
För 2022 är brytpunkten 30 april 2022 för barn som ska börja förskoleklass under 2022. Läs mer i Brytpunkt för inkommande remisser till Länslogopedin inför förskoleklass (docplus).

Två tillfälliga förändringar på länslogopedin:

 1. Från mars erbjuder de inte föräldrautbildning. De planerar att åter erbjuda föräldrautbildning hösten 2022. Observera att den föräldrautbildning som erbjuds tillsammans med habiliteringen, “kom i tid”, erbjuds som vanligt.
 2. Länslogopedin tar emot remisser som vanligt men fokuserar under perioden mars-juni på att ta emot och behandla de barn som har redan genomgått utredning. Planen är att återuppta nybesök igen från juni. Undantag för prioriterade nybesök, dvs hembesök för barn under 2:6 år.

Nytt i rikshandboken

Vegetariska koster till barn.
Det är viktigt att följa upp mat, ätande och tillväxt vid alla BVC-besök eftersom matvanor förändras med tiden.

För att bedöma barnets intag och behov av insatser av till exempel dietist kan denna checklista användas som stöd.

 • vegetariska koster till barn (rikshandboken-bhv.se)
  Vi kommer att höra mer om detta från dietisten Åsa Andersson på fortbildningsdagen via teams den 31/3.

Hälsosamtal om rörelsevanor och fysisk aktivitet

Det nya kapitlet finns som stöd i hälsosamtalet från första levnadsåret. Bland annat kan man läsa om: träna i magläge, att välja lekar efter barnets förmåga, kan en gåstol påverka barnets motoriska utveckling?

Röster från verksamheten

Nu har Barnhälsovårdens länsavdelning dragit i gång sina digitala rundresor på de 44 olika barnavårdscentralerna i länet. Något som ska stötta medarbetare och chefer i sitt dagliga arbete.

– Det här är jätteviktigt. Det är en av stöttepelarna i vårt arbete att hjälpa barnavårdscentralerna och det här är ett konkret sätt att göra det på, säger Gordana Gjurovski.
Gordana Gjurovski som är samordnare för Barnhälsovården berättar att rundresorna har funnits i alla år.
– Rundresorna går ut på att man för samtal med personal och chefer på respektive barnavårdscentral. Under rundresorna har man möjlighet att träffa oss och få stöttning i sitt dagliga arbete. Arbetet leder också på sikt till jämlikare barnhälsovård som är ett av våra huvudmål, säger hon.

Språknätets studieeftermiddag

På språknätets studieeftermiddag 18 mars gavs både föreläsning och möjlighet till övning av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Det är en metod att stödja kommunikation för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling. Vill du ta del av föreläsningen så går den att se till och med den 20 maj. Föreläsningen och tips på länkar till mer information om TAKK finns i bilagan som skickas med månadsbladet till funktionsbrevlådorna.
Om du inte får mejl med information om språknätet meddela sara.nielsen@akademiska.se

Publicerat på webben sedan förra månadsbladet

Barnhälsovårdens information om Ukraina på webben. Information och material till stöd i ert arbete med barn och föräldrar från Ukraina.

Vaccinationer

Checklista inför tidig MPR-vaccination

I rikshandbokens avsnitt Vaccin mot mässling, påssjuka, röds hund finns en checklista inför tidig mässlingvaccination att använda innan läkare ordinerar MPR-vaccin för barn 6–12 månader.

Utbildningar

Alla våra utbildningar hittar du här

Övrigt

Aktuella amningsaktiviteter - amningsbarnmorskorna Maria och Eva-Lotta

 •  Amningsrond på BB och förlossning varannan tisdag. Diskussion kring amning utifrån ett speciellt tema alternativt patientfall rörande amning och stöttar personalen i amningsfrågor.
 • BB har haft en utbildningssatsning på amning för all personal. På 2,5 timme har de haft en kort introduktion om vikten av stöd vid amning, vårdpersonalens förhållningssätt, motiverande samtal, hjälpmedel vid amningsrådgivning samt vad är en fungerande amning.
  Exempel på patientfall: ”Aisha är fullgången och tre dagar gammal och har gått ner 11% av sin födelsevikt. Mamman beskriver att dottern är väldigt sugvillig, hon ammar faktiskt hela tiden”.
  • hur vet man att barnet får i sig?
  • inte begränsa tiden
  • bajs?
  • brösten?

Vi har påbörjat ett dokument som heter ”Vägen till att nå full amning” och som ska vara som en lathund för olika amningsproblem eller diagnoser. Handläggning som inte kräver läkarordination. T.ex. barn som inte har sugit efter förlossningen, barn som skriker, sår på bröstvårtorna, LFT, tillmatning och uttrappning av tillmatning. I dokumentet tar vi upp problem och förslag på åtgärder.

Amningsfredag

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala Universitet arrangerar "amningsfredag"(13 maj kl. 9.00-15.30) via Zoom. Temat är myter om amning. Program och deltagarlänk finns här (uu.se) 

Amningshjälpens amningskurs på distans

Amningshjälpen fortsätter att hålla kurser online. Läs mer om kurserna här (amningshjälpen.se)

Amningsstöd på 1177

Så ammar du (1177.se)

Podcast, Rädda barnen

Tips på en podcast som Rädda Barnen har om nyanlända ensamstående mammor. Lite kort info om podden: I fem avsnitt beskriver nyanlända mammor och deras barn själva sin situation, sina drömmar och sina utmaningar. I varje avsnitt samtalar även yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter dessa mammor i sitt arbete eller i sina ideella engagemang om hur vi kan bidra till att mammorna ska bli så bra bemötta som möjligt.
Podcast "starka mammor - trygga barn"(raddabarnen.se)

SUF-Konferens 3 maj 2022

Varje år arrangerar SUF-kompetenscenter en konferens för att sprida kunskap om "samverkan utveckling föräldraskap" (SUF) för barn och föräldrar i familjer där en förälder har intellektuell funktionsnedsättning, NPF eller andra kognitiva svårigheter.

Program SUF-Konferens 3 maj 2022 (regionuppsala.se)
SUF-konferensen är digital och kostnadsfri.
Öppen för alla via länk på internet utan föranmälan.

Kontakt