Barnhälsovårdens månadsblad november-december 2022

2022-12-07

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

En julhälsning

Nu balanserar termometern vid nollstrecket och den första snön har både kommit och gått, ett tydligt tecken på att vintern har anlänt i klassisk Uppsalastil. Samtidigt som vi alla jobbarpå för fullt med att knyta ihop alla lösa trådar inför årsslutet kan vi blicka tillbaka på ett 2022 som inte var som alla andra år. Efter pandemitidens ovisshet och slit har de flesta av oss återgått till ett mer normalt liv både på arbetsplatsen och hemma. Nu kan vi fika och äta lunch
tillsammans, handla, sjunga i kör och träna som vanligt på gymmet. Men visst är det en del saker som verkar ha förändrats genom pandemin; vi har lärt oss att träffas digitalt, att hålla lite fysiskt avstånd, nysa i armvecket och tvätta händerna ännu oftare och mer noggrant än tidigare. Ni har härdat ut, hittat energi och kreativa lösningar trots begränsningarna och lyckats upprätthålla kärnan i barnhälsovårdsuppdraget, för barnens och föräldrarnas bästa.

Vissa saker, som kanske har blivit liggande efter uppehållet med fysiska möten, behöver vi hitta sätt att plocka upp och blåsa nytt liv i, till exempel föräldragrupper och hembesök till alla familjer, två så viktiga delar av barnhälsovårdens arbete. Nu blickar vi framåt mot 2023, beredda att ta itu med allt spännande och utmanande som ett nytt år kan erbjuda. Jag hoppas att ni alla känner samma stolthet och glädje som vi gör över det ni åstadkommer tillsammans – en fantastisk barnhälsovård och ett tydligt stöd till familjerna i Uppsala län.

Tillsammans med hela CBHV-teamet önskar jag er alla en
God jul och ett riktigt gott nytt år!
Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare

Information

Special-BVC som remissinstans upphör vid årsskiftet - nya vägar för remiss

Barn med ät- och/ eller sväljsvårigheter

Från 1 januari 2023 kan BHV-sjuksköterska och läkare på Vårdcentral eller Barnavårdcentral skicka remiss till ätteamet på Barnspecialistmottagningen, Muninhuset. Använd remissmall Barnspecmott. Ätteamet – vårdbegäran.

 • Vi tar emot barn 0–12 år med ät- och/eller sväljsvårigheter.
 • Grundarbete ska först ske på BVC enligt kapitlet ätsvårigheter i Rikshandboken: Ätsvårigheter - matproblem - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se) innan remiss skickas.
 • Om medicinska problem misstänks vara orsak till ätsvårigheterna ska remiss skickas till läkare på Barnspecialistmottagning.

Kontakta gärna Specialistsjuksköterska Ulrika Lindahl via Messenger om du har frågor innan remiss skrivs eller vill ha stöd i ärenden.

Barn med komplex sömn-problematik, 0–3 år

Från och med 1/1 2023 ska barn 0–3 år med komplex sömnproblematik, som tidigare remitterades till Special-BVC, remitteras till mödra- och barnhälsovårdspsykologerna. De
kommer tas emot av psykologerna Veronica Vikström och Leila Boström Syrjäoja som ska arbeta särskilt med dessa barn och familjer.

Remisskriterierna kommer att vara desamma som till Special-BVC och som tidigare är BHV personal välkomna att konsultera psykolog inför remiss eller vid behov av stöd i ärenden. Remisserna ska efter årsskiftet skickas till mottagande enhet Barnspecialistmottagningen i Muninhuset. Använd remissmall Barnspecmott Psykolog Barn Sömn – vårdbegäran.

Dokumenten Målgrupper för mödra- och barnhälsovårdspsykologer samt Viktigt att beskriva i remiss till mödra- och barnhälsovårdspsykolog som finns i DocPlus kommer att uppdateras.

Basala hygienrutiner och klädregler och rengöring för BVC

Vid Team-fortbildningen den 17 november fick vi bland annat information av Vårdhygien. Vi vill påminna om Basala hygienrutiner och klädregler för Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler.pdf (docplus) som gäller på samtliga BVC och barnmottagningar.

Med tanke på infektioner som inte syns (t.ex. MRSA, ESBL, Virus) avråds ni från att ha leksaker, böcker och tidningar i väntrummen. Uppmana istället föräldrar att ta med egna leksaker, böcker för att underhålla sitt barn i väntrummet, skriv gärna detta i kallelsen så att de förstår att ni vill skydda barnet från smittspridning. Ni kan också laminera och sätta upp en bok på väggen vilket flera BVC gjorde under pandemin. Leksaker ska rengöras mellan varje patient, gäller även leksaker i diagnostiskt syfte.

Läs mer på Vårdhygiens webbsida Nära vård och hälsa och privata vårdcentrale (akademiska.se) för information och kontaktuppgifter.

Nytt vårdflöde för små barn med amningssvårigheter och kort tungband

Nu har även alla primärvårdsläkare i länet informerats om det nya vårdflödet som gäller för små barn (0–6 månader) med amningssvårigheter och eveventuellt kort tungband.

Representanter från Amningsmottagningen, CBHV, ÖNH mottagningen och Neonatalavdelningen på barnsjukhuset har gemensamt sammanställt ett dokument med beskrivning av hur alla aktörer ska agera när man kommer i kontakt med barn 0–6 mån som har amningssvårigheter och eventuellt kort tungband.

Från och med nu ska personal på BVC hänvisa föräldrar till amningsmottagningen för en första bedömning av tungbandet istället för att remittera direkt till ÖNH-mottagningen.
Läs mer om Amningssvårigheter och kort tungband hos små barn 0–6 månader (docplus).

Stängning av Logopedmottagning i Tierp och Enköping

Logopedmottagningen i Tierp och Enköping kommer tillfälligt stängas efter 2022 för att kunna erbjuda alla patienter i Region Uppsala samma nivå av logopedisk kompetens, informerar Nichola Ingvast, tf. avdelningschef på Länslogopedi. Vidare informerar hon att de erbjuder i stället möjlighet att träffa logoped på Logopedmottagningen i Svartbäcken där vårdnadshavare och barn kan träffa logoped som specialiserar sig i den typ av logopedkompetens barnet behöver.

Vid diskussion med patienter om behov av logoped kan ni därmed informerar att alla besök efter 2022 kommer att kallas till Uppsala. För mer information, kontakta Nicola.Ingvast@akademiska.se

BarnSäkert

Under 2022 har BarnSäkert införts i hela Region Uppsala och nu har de flesta BVC hunnit komma igång. I alla länets kommuner har BHV-sjuksköterskorna hittat ett nytt sätt att samarbeta med familjebehandlarna på socialtjänstens Råd och stöd. Under 2023 fortsätter implementeringsarbetet och alla verksamheter kommer att få återkoppling från CBHV-enheten om hur stor andel av föräldrarna som erbjuds BarnSäkert. Målet enligt förfrågningsunderlaget är minst 90 procent, och för att skapa förutsättningarna för att uppnå målet har Vårdstyrelsen från 1 januari 2022 ökat ersättningen till alla BVC med cirka 10 procent. Det tillskottet ska göra det möjligt att ha högst 55 barn per årskull per
heltidsarbetande sjuksköterska i genomsnitt. BarnSäkert sprids också till allt fler regioner. Läs gärna BarnSäkert-rapporten (allmannabarnhuset.se) som publicerades i september och titta på den inspelade spridningskonferensen (youtube.se).

Cosmic

Kommande uppdateringar:

 • Blanketten i Cosmic för bedömning inför vaccination med levande vaccin är nu den
  samma som i Rikshandboken. Till hjälp finns en manual i RHB.
 • Extra-mallen ska få tillägg av fasta val som anger orsaken till besöket; Extra besök utveckling, Extra besök tillväxt och Extra besök Barnsäkert.
 • Sökorden Amning och Nutrition kommer att förändras. Nutrition ska beskriva vad barnet äter och Amning hur amningen fungerar. Tanken är ett bättre stöd vid amningsobservationer.
 • Blanketten ”Sammanfattning tidigare journal” ska göras om till en journalmall med bland annat fasta svarsalternativ. Då kan vaccinationsinformationen komma med när ni filtrerar journaltexten på vaccinationer.
 • Telefonmallen, sökordet kommunikation har lagts till för mer strukturerad dokumentation av kommunikationsuppföljning.
 • Kontakttyp kommer att få tillägget ”BVC teambesök” att använda vid bokning av besök där barnet möter både BHV-läkare och BHV-sjuksköterska samtidigt.

BHVQ

Ny rutin för vårdnadshavare att begära att data raderas eller registerutdrag

Det har kommit en ny rutin för när vårdnadshavare begär att insamlad data raderas eller registerutdrag via 1177.
Hänvisa vårdnadshavaren till För vårdnadshavare och barn på BHVQ.se eller direkt till Begär att data raderas eller registerutdrag - Svenska Barnhälsovårdsregistret (bhvq.se). Där står beskrivet hur barn över 13 år och vårdnadshavare till yngre barn kan använda 1177 för tjänsterna. Förhoppningsvis spar det inte bara arbete för föräldrarna och barnhälsovårdssjuksköterskorna utan ökar också säkerheten och påskyndar processen.

Vaccinationer

BCG-handbok

Nu äntligen finns dokumentet om BCG och PPD i DocPlus: ”BCG-vaccination - tuberkulintest, handbok för barnhälsovården i Region Uppsala” (sök fram det med hjälp av BS-BVOH-BHV-BVC). Det innehåller allt ni behöver veta om BCG-vaccination: Varför man ger, hur man ger, vilka som ska få det, hur vaccin beställs, hur vaccinationen journalförs etc. Det finns också beskrivning över naturalförloppet samt exempel på avvikelser samt när och till vem frågor eller komplikationer ska remitteras.

Tetravac – dosnummer

Dosnummer avser vaccinets innehåll, dvs vilka sjukdomar vaccinet ger skydd mot. Tetravac är därför dosnummer 4.
Om ett barn får MPR före 12 månader gäller dos nr 0. Får barnet MPR efter 12 mån gäller dos 1.
Om ett barn vaccineras enligt påskyndat vaccinationsschema så registreras de två första doserna som nr 1. Den tredje dosen i det påskyndade vaccinationsschemat blir dos nr 2. Det blir då
 ydligt att barnet endast fått primärdoser och ska ha första ordinarie booster dos efter 6 månader, vanligen vid 12 månader (anges som dos nr 3 i läkemedelsmodulen).

Registrera vaccindoserna med korrekt dosnummer ger en korrekt bild av vaccinationstäckningen även för barn som flyttat in i Uppsala län.

Utbildningar

Barnhälsovårdens fortbildningsdagar 24 januari och 1 februari 2023

Innehåll: Effektiva team, vad har det med mig att göra?
Vi ser gärna att alla professioner på BVC samt även chefer som har möjlighet är med för att ta del av Emmanuel Ezras och Tomas Lorants mycket uppskattade föredrag och efterföljande diskussion. Vi kommer att ta språkscreeningen och 3-årskontrollen som exempel för att tillämpa det vi hört på vår egen verksamhet under eftermiddagen.
När: 24 januari och 1 februari 2022, samma program båda dagarna (heldag)
Var: H:son Holmdahl salen ingång. 100 Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Anmälan via webropol senast 16 januari 2023

Enskilda föräldrasamtal (EPDS, icke-födande förälder och stödsamtal)

Utbildningen omfattar Enskilt föräldrasamtal med varje förälder, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) och stödsamtal efter utfall vid screening. Den vänder sig till alla BHV-sjuksköterskor som saknar utbildning. Kursen är en heldag och två halvdagar. Alla delar är obligatoriska.
När:

 • 31 januari 2023 (förmiddag) digitalt,
 • 7 februari 2023 (heldag) på plats
 • 15 mars 2023 (förmiddag) på plats. OBS! ändrat sista datum.

Var: digitalt via Teams samt lokalen Oden hos Centrala Barnhälsovården på Islandsgatan 2 i Uppsala.
Anmälan till utbildningen via webropol senast 20 januari 2023.

Bas-utbildningen för nyanställd personal på BVC 2022

Bas-utbildningen omfattar fem hela dagar:
Datum: 13 februari, 14 februari, 28 februari, 14 mars och 21 mars 2023. Preliminära tider 8.30–16.00.
Lokal: Islandsgatan 2, Uppsala, plan 3. Rum: Oden, Munin, Hugin och Tor.
Målgrupp: specialistutbildad sjuksköterska och distriktsläkare/ST-läkare på barnavårdscentralen.
Anmälan till basutbildning 2023 via webropol, senast 7 januari 2023. Viktigt att skriva sin mejladress till arbetet i anmälan!

Vårens basutbildning kommer att hållas fysiskt på plats. Information om program kommer i separat mejl till deltagarna. De ska ha påbörjat sin anställning på BVC.
För eventuella frågor mejla gärna till gordana.gjurovski@akademiska.se eller barnhalsovarden@akademiska.se

BarnSäkert-utbildning för nyanställd personal

Implementeringsprocessen för BarnSäkert rullar på med full kraft. Då barnavårdscentralerna och familjeenheterna fortlöpande välkomnar nya kollegor så erbjuder vi nu ett utbildningstillfälle för alla nyanställda. Vid frågor är du välkommen att kontakta koordinator Therese Norrman: therese.norrman@akademiska.se
När: 26 januari 2023 klockan 08.15-16.30
Var: Via Teams
Anmälan till BarnSäkert-utbildningen via webropol, senast 16 januari 2023

Språknätets kunskapseftermiddag

Temat är ”Boken som ögonöppnare” - en normkreativ sagostund med föreläsare Kristina Henkel från Olika förlag. Syftet är bland annat att synliggöra vilka normer som förmedlas så att ni kan ge barn en bredare bild av verkligheten, där alla kan känna sig inkluderade. Det blir också diskussioner och arbete i grupp.
När: 6 februari 2023 cirka klockan 13.30-16.
Information om plats och anmälan kommer att skickas till er funktionsbrevlåda.

Kurs i screeningaudiometri

När: 7–8 mars 2023
Var: Norlénsalen, ingång 100, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Kostnad: 3000 kr, exkl. moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe.
Anmälan: Sista anmälningsdag 3 februari. Antalet platser är begränsade. Anmälningsblankett bifogas Månadsbladets utskick till funktionsbrevlådorna.
Frågor angående kursen besvaras av Anne Strand och Sofie Järlesäter tel. 018–611 03 13, e-post: anne.strand@akademiska.se, sofie.jarlesater@akademiska.se

Övrigt

Teamsmöte med chefer för BVC den 15 november 2022

C-BHV och chefer för BVC hade möte via teams. Vi tittade på svar från Rundresorna som genomfördes digitalt under våren 2022. Några punkter som diskuterades var att hembesöken utförs av cirka 90%, det är en utmaning att bemanna med BHV-sjuksköterskor. För mera information se bifogad presentation.

Informationsfilm om tal och språk, språkstörning och språklig stimulans

På Rikshandboken finns en ny film inspelad av logopeder på Skånes universitetssjukhus. Filmen riktar sig till föräldrar och handlar om tal- och språkutveckling hos barn samt hur man som förälder kan hjälpa ett barn som har språkliga svårigheter. Filmen innehåller bland annat information om språklig stimulans, bokläsning, ordförråd, grammatik och berättande samt TAKK. Filmen finns textad på svenska, engelska och arabiska. Filmen hittar du på sidan Språk och kommunikation - fortbildning  (rikshandboken-bhv.se)

Länslogopedins informationsfilmer

Länslogopedins informationsfilmer om tal och språk, språkstörning och språklig stimulans har nu fått textning på engelska och arabiska. Filmer, övningar och material hittar du på sidan Barnlogopedi (akademiska.se)

Lathund inloggning i Ping Pong; Att arbeta med barn som sover dåligt, E-kurs

Så här loggar du in i Ping Pong. Vid eventuella problem med inloggningen, mejla till pingpong@regionuppsala.se. Via intranätet Ping Pong inloggning; Logga in i Pingpong (intranat.regionuppsala.se). Du loggar in i Ping Pong med ditt användarnamn till exempel abc123@lul.se. Att arbeta med barn som sover dåligt (Kurskatalog i Ping Pong). Starta kursen från kurskatalogen. Länken till kursen ligger under rubriken Aktivitet.

För att logga in i PingPong hemifrån eller från annan plats: Öppna en webbläsare och skriv in adressen pingpong.lul.se . Klicka på den vänstra inloggningsrutan. Logga in med användarnamn följt av @lul.se (till exempel aaa111@lul.se). Lösenordet är samma som till datorinloggning. Sök upp kursen i Kurskatalogen.

Blöjfria barn tidigare

Enligt Rikshandboken bör BHV-sjuksköterskan informera om goda toalettvanor senast vid 10 månaders ålder, se sidan Toalettvanor (rikshandboken-bhv.se). Svenska OMEP har startat en kampanj riktad till vårdnadshavare, barnhälsovård och förskola. Detta är en del av satsning på information till vårdnadshavare och förskolepersonal om rutiner och metoder för blöjavvänjning. Följande material kan laddas ner från OMEP:s hemsida Blöjfria barn tidigare (omep.org.se).

 1. Folder som stöd i arbetet på BVC, kan laddas ner: Blöjfria barn tidigare.
 2. Affischer som kan sättas upp på BVC.
 3. Informationsfilm på YouTube till BHV-sjuksköterska: Blöjfria barn tidigare.

Tack för allt ni har lärt mig

Efter snart sex år på C-BHV ska jag nu prova ett annat arbete. Möjligheten att arbeta som samordnare har gett mig många värdefulla bekantskaper och användbar kunskap. Särskilt har
jag uppskattat kontakten med er ute på länets Barnavårdscentraler.

Vänligen, Sara Nielsen